نویسنده = احمد عابدی
تعداد مقالات: 5
1. رابطه رفتارهای معلم با سرزندگی و انگیزش درونی دانش آموزان دبیرستان های شهر اصفهان

دوره 6، شماره 5، زمستان 1386، صفحه 13-28

حمیدرضا عریضی؛ احمد عابدی؛ مریم تاجی


3. فراتحلیل عوامل مؤثر برافزایش کاربست یافته های پژوهشی در وزارت آموزش و پرورش

دوره 4، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 109-133

احمد عابدی؛ حمیدرضا عریضی؛ علیرضا شواخی


5. تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی برحسب سازه انگیزه پیشرفت

دوره 2، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 29-54

حمید رضا عریضی؛ احمد عابدی