نویسنده = جواد مصرآبادی
تعداد مقالات: 6
2. فراتحلیل روابط راهبردهای یادگیری و عملکرد حل مسئلۀ ریاضی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 34-55

جواد مصرآبادی؛ الهام عرفانی آداب


3. تمایز دانش آموزان منضبط و غیرمنضبط براساس ذهن خوانی و هوش هیجانی

دوره 12، شماره 3، مهر 1392، صفحه 95-109

سامان رحمانی؛ جواد مصرآبادی؛ تقی زوار


6. اثربخشی ارائه، ساخت فردی و ساخت گروهی نقشه مفهومی به عنوان یک راهبرد آموزشی

دوره 4، شماره 3، مهر 1384، صفحه 11-31

جواد مصرآبادی؛ اسکندر فتحی آذر؛ نگار استوار