نویسنده = محمود مهرمحمدی
تعداد مقالات: 3
1. فلسفۀ تربیت در جمهوری اسلامی ایران و تحقق «معلم پژوهنده»

دوره 12، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 7-25

فرشته آل حسینی؛ سیدمهدی سجادی؛ علیرضا صادق زاده؛ محمود مهرمحمدی