نویسنده = الهه حجازی
ادراک معلمان از عوامل مؤثر بر ارتباط معلم ـ دانش‌آموز: تحلیل پدیدارشناسی

دوره 18، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 53-80

10.22034/jei.2019.92883

نرجس لاری؛ الهه حجازی؛ جواد اژه ای؛ بهرام جوکار


تحلیل چندسطحی عوامل سطح دانش آموز و مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 17، شماره 3، مهر 1397، صفحه 71-94

الهه حجازی؛ فهیمه عباسی؛ حامد مصلحی


راهبردهای خودمدیریتی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 13، شماره 4، دی 1393، صفحه 30-44

الهه حجازی؛ شیما امینی پور


رابطۀ نگرش شغلی، احساس کارآمدی و کارآمدی جمعی با تعهد شغلی معلمان

دوره 11، شماره 2، تیر 1391، صفحه 7-30

الهه حجازی؛ ناهید صادقی؛ سکینه خاتون خاکی


نقش خودکارآمدی، ارزشِ تکلیف، اهداف پیشرفت و درگیری شناختی در پیشرفت ریاضی: آزمون مدل علیّ

دوره 11، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 7-28

مسعود غلامعلی لواسانی؛ الهه حجازی؛ هیمن خضری آذر


الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش اهداف پیشرفت و ابعاد درگیری تحصیلی

دوره 7، شماره 5، دی 1387، صفحه 29-46

الهه حجازی؛ احمد رستگار؛ رضا قربان جهرمی