نویسنده = مریم دانای طوسی
تعداد مقالات: 6
2. درک نحوی، حافظۀ فعال و درک متن

دوره 12، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 61-84

معصومه نجفی پازوکی؛ علی درزی؛ مهدی دستجردی؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ مریم دانای طوسی


4. سخن گفتن، مهارتی مغفول در برنامۀ درسی زبان فارسی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 121-150

مریم دانای طوسی