نویسنده = سمیه محمدی
تعداد مقالات: 1
1. ارزشیابی آموزش الکترونیکی شبکه رشد بر اساس معیارهای طراحی سایت های آموزشی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 140-153

سمیه محمدی؛ محمد حسن امیر تیموری؛ محمود قاسمی؛ محمد آتشک