نویسنده = حیدر تورانی
1. موانع حمایت از نوآوری ها و ارائة مدل مناسب به منظور استقرار نظام نوآوری در آموزش وپرورش

دوره 16، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 47-74

حیدر تورانی؛ امیر آقایی؛ اعظم ملایی نژاد