نویسنده = رحیم بدری گرگری
تعداد مقالات: 1
1. تیپ های انگیزش یادگیری دانش آموزان دبیرستانی شهرتبریز: تحلیل مبتنی بر شخص

دوره 11، شماره 1، بهار 1391، صفحه 51-70

رحیم بدری گرگری؛ اسکندر فتحی آذر؛ شهرام واحدی