نویسنده = فرزانه میکائیلی منیع
تعداد مقالات: 3
1. بررسی پیش بینی کننده های شناختی اجتماعی یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان دورة متوسطه

دوره 16، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 115-132

الهه نیازی؛ فرزانه میکائیلی منیع؛ علی عیسی زادگان


2. پیش بینی کننده های شناختی ـ اجتماعی رضایت از مدرسه در دانش آموزان دبیرستانی: آزمون یک مدل علّی

دوره 13، شماره 4، دی 1393، صفحه 7-29

فرزانه میکائیلی منیع؛ سعید مهنا؛ علی عیسی زادگان


3. آزمون الگوی شناختی - اجتماعی رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه شهر ارومیه

دوره 11، شماره 4، دی 1391، صفحه 7-32

فرزانه میکائیلی منیع؛ مجتبی عاشوری؛ محمد حسنی