نویسنده = محمدعلی رضوانی
تعداد مقالات: 1
1. شطرنج ابزاری برای ارتقای توانایی حل مسئلۀ ریاضی

دوره 14، شماره 1، بهار 1394، صفحه 131-159

محمدعلی رضوانی؛ محمدرضا فدایی؛ زهرا گویا