نویسنده = ذبیح الله کاوه فارسانی
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی های روان سنجی مقیاس کنجکاوی و اکتشاف: تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی

دوره 15، شماره 2، بهار 1395، صفحه 151-164

ذبیح الله کاوه فارسانی؛ علی اکبر ظفری زاده؛ فاطمه بهرامی؛ عباس مرزبان؛ آرش جلوداری؛ زیبا قاسمی