نویسنده = آرش زبرجدی آشتی
تعداد مقالات: 1
1. توسعۀ کاربست الگوی جدید مدیریت آموزش در آموزش علوم تجربی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 85-108

محمدرضا بهرنگی؛ رحیمعلی نصیری؛ آرش زبرجدی آشتی