نویسنده = الهه نیازی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پیش بینی کننده های شناختی اجتماعی یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان دورة متوسطه

دوره 16، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 115-132

الهه نیازی؛ فرزانه میکائیلی منیع؛ علی عیسی زادگان