نویسنده = محمد حسین حیدری
تعداد مقالات: 1
1. ارائة مدل مفهومی ارتباط فلسفه برای کودکان (با تأکید بر بُعد تفکر مراقبتی) و هوش هیجانی

دوره 17، شماره 1، بهار 1397، صفحه 131-150

منیره عابدی؛ رضاعلی نوروزی؛ محمد حسین حیدری؛ حسینعلی مهرابی