نویسنده = فهیمه عباسی
1. تحلیل چندسطحی عوامل سطح دانش آموز و مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 17، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 71-94

الهه حجازی؛ فهیمه عباسی؛ حامد مصلحی