کلیدواژه‌ها = توسعة پایدار
تعداد مقالات: 2
1. مطالعة تطبیقی آموزش شیمی سبز در برنامة درسی مدارس متوسطه (ایران و چهار کشور پیشرفته)

دوره 16، شماره 1، بهار 1396، صفحه 67-90

لیلا حبیبی؛ مریم صباغان؛ سید محمدرضا امام جمعه


2. ارائۀ راهکارهای مناسب برای ورود آموزش شیمی سبز به برنامۀ درسی شیمی دورة متوسطه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 71-92

لیلا حبیبی بودلالو؛ مریم صباغان؛ سیدمحمدرضا امام جمعه