کلیدواژه‌ها = کج فهمی
کج فهمی های دانش آموزان در یادگیری مفاهیم الکتروشیمی در دبیرستان

دوره 14، شماره 4، دی 1394، صفحه 124-149

رسول عبداله میرزائی؛ امراله کوهی فائق؛ نعمت الله ارشدی


بررسی کج فهمی های دانش آموزان پایۀ پنجم ابتدایی دربـارۀ مفهوم گرمـا و دمـا

دوره 12، شماره 4، دی 1392، صفحه 93-110

عابد بدریان؛ اشرف السادات شکرباغانی؛ رامین پور اسکندری