کلیدواژه‌ها = کتاب درسی
عنصر محتوا در برنامۀ درسی قرآن دورۀ اول ابتدایی

دوره 21، شماره 3، مهر 1401، صفحه 151-184

10.22034/jei.2022.281727.1884

معصومه نجفی پازکی؛ سید محمد دلبری


نقش تخیّل در آموزش ادبیات فارسی بر اساس مؤلفه های فهم اسطوره ای و رمانتیک نظریۀ ایگان

دوره 15، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 71-98

مهدی خبازی کناری؛ سهیلا هاشمی؛ مائده محمدپور


تحلیل محتوایِ شناختیِ استعارۀ کارکردی در کتاب های درسی فارسی دورۀ ابتدایی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 7-22

بهمن زندی؛ بلقیس روشن؛ حسین قاسم پور مقدم؛ زهرا باباسالاری


نگاهی انتقادی و تحلیلی به سیر تاریخ ادبیات مدارس از سال 1370 تا 1390

دوره 13، شماره 3، مهر 1393، صفحه 57-72

علی اکبر عطرفی؛ فریدون اکبری شِلدره؛ مریم حق شناس