کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
ارائة مدل مفهومی ارتباط فلسفه برای کودکان (با تأکید بر بُعد تفکر مراقبتی) و هوش هیجانی

دوره 17، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 131-150

منیره عابدی؛ رضاعلی نوروزی؛ محمد حسین حیدری؛ حسینعلی مهرابی


بررسی تأثیر هوش هیجانی بر تعارض میان کار و زندگی معلمان زن مقطع متوسطه شاغل در آموزش و پرورش منطقه 19 تهران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 80-91

فاطمه فرهمند نسب؛ محمدعلی حسینی؛ کامران محمدخانی


تمایز دانش آموزان منضبط و غیرمنضبط براساس ذهن خوانی و هوش هیجانی

دوره 12، شماره 3، مهر 1392، صفحه 95-109

سامان رحمانی؛ جواد مصرآبادی؛ تقی زوار