دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. طراحی چارچوب برنامه‌درسی مبتنی بر شایستگی رشته مکانیک صنایع دوره دوم متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

احمدرضا دوراندیش؛ عرت الله نادری؛ مریم سیف نراقی