دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. اثربخشی بسته آموزشی مدیریت رفتار مبتنی بر تئوری انتخاب بر کاهش بی‌انضباطی دانش‌آموزان در مدرسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

10.22034/jei.2021.287862.1943

مسلم امیری؛ جواد مصرآبادی؛ ابوالفضل فرید؛ سیاوش شیخ علیزاده


2. رابطه نظر و عمل در فرآیند برنامه‏ریزی ‏درسی: یک تجربه بومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22034/jei.2021.285005.1911

نگار الهامیان؛ محمود مهرمحمدی؛ فاطمه زهرا احمدی؛ آمنه احمدی