بررسی تأثیر برنامة فلسفه برای کودکان بر افزایش مهارت‌های شناختی دانش‌آموزان با استفاده از مؤلفه‌های تربیت اقتصادی سند تحول آموزش‌وپرورش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت

2 دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

3 استادیار دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

این پژوهش از نوع آمیخته به شیوة کاربردی و روش نیمه‌آزمایشی است و با استفاده از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شد. جامعة آماری شامل همة دانش‌آموزان دختر پایة اول دبیرستان‌های شهر «بهنمیر» بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 60 نفر در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در این پژوهش، به دلیل نبود پرسش‌نامة استاندارد، از پرسش‌نامة محقق ساخته استفاده شد و روایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 808/0 به دست آمد. آموزش طی 10 جلسه 70 دقیقه‌ای با استفاده از داستان‌های کهن فارسی انجام گرفت و نتایج آن با پیش‌آزمون مقایسه شد. در بخش کیفی، از مصاحبة نیمه سازمان‌یافته استفاده و با 20 نفر از گروه آزمایش مصاحبه شد. داده‌های کمی پژوهش با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی تجزیه‌وتحلیل شدند. در بخش کمّی، پس از نمره‌گذاری دانش‌آموزان در پیش‌آزمون و پس‌آزمون، با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کلموگروف-اسمیرنوف و آزمون F برای دو گروه مستقل و تحلیل کوواریانس) داده‌های گردآوری‌شده تجزیه‌وتحلیل شدند. در بخش دوم، برای تفسیر یافته‌های حاصل از مصاحبه، از «روش تحلیل محتوای کیفی میرینگ (به شیوه مقوله‌بندی قیاسی)» استفاده شد. نتایج در دو بخش کمی و کیفی نشان دادند استفاده از برنامة فلسفه برای کودکان در رشد مهارت‌های شناختی دانش‌آموزان در مؤلفه‌های تربیت اقتصادی تأثیر مثبت دارد و این برنامه باعث افزایش مهارت‌های شناختی دانش‌آموزان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of the philosophy for children curriculum on increasing the students' cognitive skills, concerning the components of the economic education of the Iranian education transformation document

نویسندگان [English]

  • Seyede Fāteme shafi'ee bahnemiry, 1
  • Tayyebe Māhrouzāde 2
  • Ali Sattāri 3
1 MA in Philosophy of Education at Alzahrā University, Tehran, Iran
2 (PhD), University of Alzahrā, Tehran, Iran
3 (PhD), University of Alzahrā, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of the philosophy for children curriculum on the cognitive skills of the students, concerning the components of the economic education of the Iranian education transformation document. It was a mixed methods study, and also it was an applied one. The quantitative section of the study was quasi-experimental with the pretest posttest design. The statistical population consisted of 60 first-grade high school female students from all Behnamir city high schools who were randomly assigned into control and experimental groups. The research instrument was a researcher-made questionnaire and its validity was confirmed by Cronbach's alpha (0.808). The treatment consisted of ten teaching sessions (each session was 70 minutes) in which there was reading and discussing Old Persian fables and its results were compared with the pretest data. The qualitative section of the research was carried out using the semi-structured interviews with 20 members of the experimental group. The data of the quantitative section of the research were analyzed by descriptive and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov and F-test for two independent groups and analysis of covariance). In the second section of the study, Mayring’s qualitative content analysis (deductive categorization approach) was used to interpret the interview data. The quantitative and qualitative results demonstrated that the use of the philosophy for children curriculum has a positive and significant impact on the cognitive growth of the high school students in terms of the components of the economic education. Thus, the aforementioned curriculum could improve the cognitive skills of the students in the economic education respect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy for Children Curriculum
  • economic education
  • Education Transformation Document
  • Cognitive skills