اولویت‌بندی موانع مشارکت‌های فرابخشی در ورزش دانش‌آموزی با استفاده از مدل ساختاری تفسیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه شاهرود

4 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

مشارکت نوعی پیوند چندسویه، سازنده و سودمند میان افراد است که در آن به اصل برابری انسان‌ها توجه می‌شود. مشارکت در عرصه‌های گوناگون، به‌ویژه در آموزش‌وپرورش، دارای اهمیت و ضرورت فراوانی است. به‌گونه‌ای که محور اصلی توسعة هر کشوری مشارکت در آموزش‌وپرورش است. بر اساس تحقیقات موجود، مشارکت فرابخشی در ورزش دانش‌آموزی با وجود فواید و ضرورت فراوان، وضعیت رضایت‌بخشی ندارد و با موانع متعددی روبروست. از این رو پژوهش حاضر با هدف اولویت‌بندی موانع مشارکت‌های فرابخشی در ورزش دانش‌آموزی، با استفاده از «روش کیفی دلفی و غربال‌گری فازی» و «روش کمّی مدل‌سازی ساختاری‌تفسیری» انجام شد.
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی است. برای انجام پژوهش ابتدا با استفاده از روش کیفی دلفی فهرستی از موانع مشارکت فرابخشی (14 مقوله) در ورزش دانش‌آموزی از طریق تحلیل محتوای ادبیات موجود و 15 مصاحبة انجام‌شده با خبرگان استخراج شد و با استفاده از روش غربال‌گری فازی موانع مورد تأیید خبرگان مشخص شدند (12 مقوله). سپس با استفاده از روش کمّی مدل‌سازی ساختاری- تفسیری، روابط بین موانع مشارکت تعیین و به‌صورت یکپارچه تحلیل شدند. در نهایت به‌منظور خوشه‌بندی موانع از «روش MICMAC» استفاده شد. نتایج نشان دادند که اسناد «بالادستی» و «ناآگاهی» با میزان قدرت نفوذ 12 و قدرت وابستگی 6، از تأثیرگذارترین موانع مشارکت‌های فرابخشی در ورزش دانش‌آموزی به حساب می‌آیند. بنابراین با اصلاح اسناد بالادستی و افزایش سطح آگاهی جامعه، با استفاده از ظرفیت رسانه، روحانیون و افراد مشهور و معتمد محل می‌توان بسیاری از موانع مشارکت را برطرف کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritization of barriers of trans-sectional cooperation in student sport using the interpretive structural model

نویسندگان [English]

  • Javad Ghasemi Roshnavand 1
  • Hasan Bahrololom 2
  • Reza Andam 3
  • Hadi Bagheri 4
1 Shahrood University of Technology
2 Associate Professor of sport management Shahrood University of Technology
3 Associate Professor of sport management Shahrood University of Technology
4 Assistant Professor of sport management, Shahrood University of Technology
چکیده [English]

Cooperation is a kind of multifaceted, constructive, and beneficial link between the individuals in which the principle of the human equality is taken into consideration. Cooperation in various fields, especially in the field of education is of great importance and necessity, so that the main axis of any country's development is based on the cooperation in education. Based on the existing research, trans-sectional cooperation in the student sport, despite lots of benefits and necessities is not satisfactory and it has been faced with many barriers. Therefore, the present study aimed to prioritize the barriers of the trans-sectional cooperation in student sport using the Delphi qualitative method, the fuzzy screening and the quantitative method of interpretive structural modeling. The present research is applied in terms of the research purpose, and it is descriptive with survey design in terms of the data collection procedure. To conduct the research, first, a list of the barriers to trans-sectional cooperation in student sport (14 categories) were identified using the Delphi qualitative method through analyzing the content of the existing literature and 15 interviews with experts. Using fuzzy screening method, the barriers approved by the experts were extracted (12 categories). Then, using interpretive structural modeling, the relationship between the barriers of cooperation was determined and they were analyzed integratively. Finally, MICMAC method was used to cluster them. Since this method is based on the opinion of the experts, the views of 8 student sport authorities, experienced physical education teachers and the academic professors were used. The results showed that the upstream documents and not being aware of the penetration power of 12 and the dependency power of 6 were the most influential barriers to trans-sectional cooperation in student sport.Therefore, many barriers to the cooperation can be removed by modifying the upstream documents and raising the level of the community awareness through the capacity of the media, clerics and celebrities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delphi method
  • cooperation
  • Interpretive structural modeling
  • Educational Sport