مقایسة انگیزش تحصیلی، خودتنظیمی و خود ارزشمندی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی شهر کرج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم انتظامی امین ، تهران،ایران

2 دانشگاه آزاد ،کرج ،ایران

چکیده

هدف این پژوهش مقایسة انگیزش تحصیلی، خودتنظیمی و خود‌ارزشمندی بین دانش‌آموزان تیزهوش و عادی بود. روش پژوهش علی ـ مقایسه‌ای بود. جامعة آماری تمامی دانش‌آموزان دختر پایة یازدهم مدرسه‌های تیزهوش و عادی آموزش‌وپرورش ناحیة یک شهر کرج در سال تحصیلی 98-97 در حال تحصیل هستند که در مجموع 2107 نفر می‌شدند. از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای، یک مدرسة دخترانه از بین مدرسه‌های آموزش‌وپرورش ناحیة یک کرج انتخاب شد و از بین کلاس‌های پایة یازدهم آن مدرسه دو کلاس به تصادف و به تعداد 50 نفر انتخاب شدند. انتخاب نمونه از دبیرستان تیزهوشان هم به تعداد 50 نفر و به‌صورت هدفمند بود. آزمودنی‌ها به پرسش‌نامه ‌های انگیزش تحصیلی والرند و همکاران (1992)، پرسش‌نامة راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پینتریج و دی گروت (1990) و پرسش‌نامة خود‌ارزشمندی روزنبرگ (1965) پاسخ دادند. دانش‌آموز‌داده‌ها با روش t مستقل و نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها فرضیة پژوهش را تأییدکردند. نتایج پژوهش نشان داد تفاوت معناداری (0/05> P) در انگیزش تحصیلی، میزان خود‌ارزشمندی و خودتنظیمی تحصیلی بین دانش‌‌آموزان عادی با دانش‌آموزان تیزهوش دیده شده و دانش‌‌‌آموزان تیزهوش در سه متغیر نسبت به دانش‌‌‌آموزان عادی میانگین بالاتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the academic motivation, self-regulation and self- worth of the gifted and normal students in Karaj

نویسندگان [English]

  • Nezām Hāshemi 1
  • Fāteme Khorouti 2
1 Amin University of Police Sciences ,tehran , iran
2 Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

                 
Abstract
The purpose of this study was to compare the academic motivation, self-regulation and self-worth of the gifted and normal students. It was a causal-comparative study. The research population consisted of all 11-year-old female students studying in the gifted and normal schools of Karaj educational district 1 in the academic year 1397-98 (totally 2107 people). Using random cluster sampling method, a female school was selected from the schools of Karaj educational district 1. Two classes of 11th grade of that school including 50 students were selected randomly from among the 11th grade classes and a sample of 50 gifted high school students was also selected purposefully. The subjects responded to Valerand and colleagues (1992) questionnaire, Self-Regulatory Learning Questionnaire (Pintrich & De Groot, 1990) and Rosenberg Self- worth Inventory (1965). The purpose of this research was to investigate the following hypothesis: there is a significant difference between the academic motivation, academic self-regulation and self- worth of the gifted and normal students. Data were analyzed by independent samples t-test using SPSS software. Findings confirmed the above hypothesis and showed that the level of the academic motivation, self-regulation and self-worth of the gifted students is higher than the normal students. Therefore, the above results emphasized the need to pay attention to the components of the self-regulation learning, and reinforcing the motivational beliefs and internal values of the normal students, because the correct policy of the educational development is of paramount importance to both the gifted and normal people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Motivation
  • self-regulation
  • Self- worth
  • gifted student
  • Normal student