تبیین پدیدة مدرسه به‌عنوان شتاب‌دهنده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد تنکابن، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، آشکارسازی تمایز نسل جدید مدرسه تحت عنوان مدرسه کارآفرین با سایر مدارس می‌باشد. در ادامه این، ساختار جدید مدرسه با کارکردی مشابه شتاب‌دهنده، تعریف و بازسازی می‌گردد. برای دستیابی به این هدف، از رویکرد کیفی استفاده شد. برای انتخاب نمونه، روش نمونه‌گیری مبتنی بر معیار که جزئی از روش‌های نمونه‌گیری هدفمند می‌باشد تا حصول اشباع نظری به‌کار گرفته شد. داده‌ها به کمک مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع‌آوری گردید. تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات با روش تحلیل مضمون انجام شد. بر مبنای کدگذاری‌ باز مصاحبه‌ها، در مرحله مقدماتی 99 مؤلفه بازشناسی شدند. لیکن در نهایت 13 مفهوم در قالب 5 تم اصلی به عنوان مؤلفه‌های شتاب‌دهنده خاص مدرسه کارآفرین تم یابی شدند. تحلیل‌های ارائه‌شده در این پژوهش نشان می‌دهد که این مؤلفه‌های استخراجی از ظرفیت لازم برای تغییر در کارکرد مدارس به سمت مدارس‌کارآفرین برخوردارند. همچنین مدارس‌کارآفرین مجهز به شتاب‌دهنده مدرسه‌ای دارای پتانسیل کافی برای ترویج فرهنگ کارآفرینی و پرورش کارآفرینان دانش‌آموز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the phenomenon of school as accelerator

نویسندگان [English]

  • Hanif Hājiāghāyi 1
  • Ali Khalkhāli 2
1 educational administration, islamic azad university, tonekabon, iran
2 Associate professor, Department of Educational Management, Tonekabon Branch, Islamic Azad University Tonekabon, Iran
چکیده [English]

This paper is a research report that aims at conceptualizing a new generation of the entrepreneurial schools with the functions of an accelerator. This study was conducted with a qualitative phenomenological approach. The research sample consisted of 10 experts who were engaged simultaneously in both the theoretical and practical activities in the field of entrepreneurship and school systems. They were selected through a purposeful sampling method and they participated in the study until getting the theoretical saturation. Due to the diverse range of schools, the focus of study was on the technical and vocational schools. Data were collected through the semi-structured interview and they were analyzed by the thematic analysis. The final findings were encoded in the form of 29 open, 13 axial, and 5 selective codes. The results showed that the constructs of "launching the within-school accelerator committed to innovation development", "establishing the entrepreneurship developer network", "the integrated individualization of all school programs in the shared spaces", "inclusive and practical commitment of all school accelerator stakeholders to the entrepreneurship development," and "the school accelerator risk-taking with specific inputs and the value-added stakeholders" can together explain the school phenomenon as the accelerator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Eentrepreneurial School
  • Accelerator
  • Technical & Vocational High School