تبیین چارچوب مفهومی اهداف دوره‌های تحصیلی از منظر اسناد تحولی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامة درسی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران

3 استاد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین چارچوب مفهومی اهداف دوره‌های تحصیلی از منظر اسناد تحولی انجام شده است. از نظر نوع در دستة پژوهش‌های کاربردی قرار دارد و روش آن پژوهش فلسفی از نوع اول (تفسیر مفهوم) است. این پژوهش به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش است که از منظر اسناد تحولی، صورت‌بندی اهداف از چه چارچوب مفهومی تبعیت می‌کند؟ و این چارچوب چگونه در صورت‌بندی اهداف ساحت علم و فناوری به کار گرفته شده است؟ برای بررسی اسناد تحولی نیز از روش تحلیل متن (تحلیل اسنادی) به شیوة استقرایی استفاده شد. یافته‌های حاصل از تحلیل اسناد تحولی نشان می‌دهد، چارچوب مفهومی اهداف دوره‌های تحصیلی تابع رویکرد کل‌نگر است و از این ظرفیت برخوردار است که به‌صورت تلفیقی (پیوند میان ساحت‌های تربیت) و در حرکتی دایره‌وار و توسعه‌یابنده در دوره‌های تحصیلی حرکت کند. در این جهت‌گیری، ابعاد شناختی، غیرشناختی و قلمروهای معرفتی (ساحت‌های تربیت) در صورت‌بندی اهداف یکپارچه می‌شوند و این امکان را به وجود می‌آورند که توانایی‌ها و صفاتی که به‌تدریج و در فرایند تربیت کسب می‌شوند، به‌صورت لایه‌ای متراکم شوند و در قالب هویت شخصی منعکس گردند. بررسی اهداف ساحت علم و فناوری بر اساس چارچوب مفهومی موردنظر نشان داد که سه بعد غیرشناختی، شناختی و قلمرو معرفتی در صورت‌بندی اهداف موردتوجه قرار گرفته است و از این نظر چارچوب مفهومی از قابلیت به‌کارگیری در عرصة عمل برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the conceptual framework of the educational levels’ objectives from the perspective of the transformation documents

نویسندگان [English]

  • Āmene Ahmadi 1
  • Mahmoud Mehrmohammadi 2
  • Hasan Maleki 3
  • Alirezā Sādeghi 4
  • Mortezā Tāheri 4
1 PhD Candidate in Curriculum Studies at Allāme Tabātabāyi University
2 (PhD), Tarbiyat Modares University
3 (PhD), Allāme Tabātabāyi University
4 (PhD), Allāme Tabātabāyi University
چکیده [English]

The aim of this study was to explain the conceptual framework of the educational levels’ objectives from the perspective of the transformation documents. This type of research was applied in terms of type, and its method was a philosophical research of the first type: Interpretation of the concept. This research tried to answer this question: what conceptual framework does the formulation of the educational objectives follow from the perspective of the transformation documents? And how this framework has been used to formulate the objectives of science and technology area? An inductive text analysis (documentary analysis) method was also used to investigate the transformation documents. Findings from the analysis of the transformation documents showed that the conceptual framework of the educational levels’ objectives is a function of the the holistic approach and it has the capacity to move in an integrative (the link among the areas of education), circular and developmental way within the educational levels. In this orientation, the cognitive and non-cognitive dimensions and the epistemological realms (areas of education) are integrated in the formulation of the objectives, making it possible for the abilities and traits that are gradually acquired in the process of education to be condensed in the form of a layer and to be reflected in the form of the personal identity. An examination of the objectives of science and technology area based on the related conceptual framework showed that the three dimensions of the non-cognitive, cognitive, and epistemological domain have been considered in formulating the objectives. So, the conceptual framework has the potential to be applied in practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Formulating the Objectives
  • Transformation Documents
  • Conceptual Framework