بررسی رابطة رهبری تحولی با عملکرد شغلی معلمان دورة دوم متوسطة شهر تهران

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

پژوهش حاضر بر مبنای نوع، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری آن همة معلمان دورة دوم متوسطة دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بودند
(29756 = N). حجم نمونة این پژوهش 380 معلم بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از بین دبیران دبیرستان‌های دورة دوم متوسطة مناطق آموزشی شهر تهران انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های استاندارد بأس و آولیو (2000) و عملکرد شغلی پاترسون (1999) استفاده شده است.
برای اطمینان از روایی پرسش‌نامه‌ها از روش‌های روایی محتوا و روایی صوری استفاده شد. برای آزمون پایایی پرسش‌نامه، دو پرسش‌نامه در یک نمونة آزمایشی 30 نفرة توزیع آلفا، پرسش‌نامة رهبری تحولی 0/93 و پرسش‌نامة عملکرد شغلی 0/85 برآورد شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که همة ابعاد رهبری تحولی رابطة مثبت و معناداری با عملکرد شغلی معلمان داشتند که در بین آن‌ها ضریب هم‌بستگی انگیزة الهام‌بخش (0/491 =r) بیشتر از سایر مؤلفه‌ها بود.
نتایج رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که از بین مؤلفه‌های رهبری تحولی، مؤلفة انگیزه الهام‌بخش در گام اول به‌تنهایی بیش از 23 درصد از عملکرد شغلی معلمان را تبیین می‌کند. در گام دوم،10 مؤلفة انگیزة الهام‌بخش به همراه ترغیب ذهنی، بیش از 26 درصد از عملکرد شغلی معلمان را بیان می‌دارند. در گام سوم نیز مؤلفه‌های انگیزة الهام‌بخش، نفوذ آرمانی و ترغیب ذهنی به همراه هم بیش از 27 درصد عملکرد شغلی معلمان را پیش‌بینی می‌کنند. ضرایب بتا نشان داد، متغیرهای انگیزة الهام‌بخش (0/38= B)، ترغیب ذهنی (0/32= B) و نفوذ آرمانی (0/23= B)، متغیر عملکرد شغلی را پیش‌بینی می‌کنند. بنابراین می‌توان با استفاده از رهبری تحولی، عملکرد شغلی معلمان را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between the transformational leadership and job performance of second cycle high school teachers of Tehran

نویسندگان [English]

  • Mahdi Navid Adham 1
  • Hamid Shafi'zāde 2
1 (PhD), Shahid Rajāee Teacher Training University
2 (PhD), Islāmic Āzād University (Garmsār Branch), Garmsār, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between the transformational leadership and job performance of second cycle high school teachers of Tehran. The present study was applied in terms of type and it was descriptive-correlational in terms of method. The statistical population included all Tehran second cycle high school teachers in 1397-98 academic year (N = 29756). The research sample consisted of 380 teachers who were selected through cluster random sampling method who were selected from second cycle high schools of Tehran. To collect the data, the standard questionnaire of Bass and Vulli (2000) and Paterson's (1999) job performance questionnaire were used. To ensure the validity of the questionnaires, their content validity and face validity were checked. In order to test the reliability of the questionnaires, the two questionnaires were distributed in a sample of 30 participants and their Cronbach's alpha was calculated using SPSS software. The alpha of the transformational leadership questionnaire was 0.93 and the job performance questionnaire was 0.85. The results showed that all aspects of the transformational leadership have a positive and significant relationship with the teachers' job performance, among which the correlation coefficient of the inspiring motivation (r = 0.491) was higher than the other components. The results of the step-by-step regression showed that from among the components of transformational leadership, in the first step, the component of the inspirational motivation by itself explains more than 23% of teachers' job performance and in the second step the component of the inspirational motivation along with the mental persuasion explain more than 26% of the teachers 'job performance. In the third step, the components of the inspirational motivation, ideal influence, and mental persuasion together predict more than 27% of the teachers' job performance. Beta coefficients showed that the variables of the inspirational motivation, mental persuasion and ideal influence predict the 0.38, 0.32 and 0.23 of the job performance variable, respectively. Therefore, it is possible to improve the teachers' job performance using the transformational leadership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • job performance
  • school teachers