تحلیل تماتیک مؤلفه‌های مرتکبین قلدری سایبری در دانش‌آموزان دبیرستانی: یک مطالعة کیفی استقرایی مبتنی بر متن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل تماتیک مؤلفه‌های مرتکبان قلدری سایبری در دانش‌آموزان دبیرستانی بود که می‌تواند به جریان پیشگیری و کاهش قلدری سایبری در دانش‌آموزان کمک کند. روش تحلیل مضمون به‌کاررفته در این مطالعه بر اساس روش تحلیل مضمون آتراید- استرلینگ است که در شناسایی مضامین به‌صورت استقرایی، مؤلفه‌های مرتکبین قلدری سایبری شناسایی و استخراج شدند. تحلیل مضمون، روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده‌های کیفی است. تحلیل مضمون به روش‌های متفاوتی انجام می‌شود. در این پژوهش از شبکة مضامین استفاده شد. روایی پژوهش با ممیزی‌کردن از سوی داور مورد تأیید قرار گرفت. برای محاسبة پایایی، کدگذاری با مطالعة سطر به سطر منابع منتخب و به‌صورت دستی انجام گرفت و سپس از روش هولستی استفاده شد. پس از مطالعه و انتخاب و کدگذاری متون مقالات مرتبط با مرتکبان قلدری سایبری، تعداد 17 مضمون پایه‌ای از بخش‌های مختلف متون مقالات استخراج شد. از این مضامین پایه‌ای تعداد 6 مضمون سازمان‌دهنده استخراج شدند. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل تماتیک مؤلفه‌های مرتکبین قلدری سایبری استخراج شده، مدلی برای کاهش مرتکبین قلدری سایبری در دانش‌آموزان ارائه شد که این مدل مؤلفه‌ها را به شش گروه «قابلیت‌های فردی، همدلی، محیط خانواده، مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی، پرخاشگری و نگرش» دسته‌بندی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thematic analysis of the components of the cyber bullying perpetrators among high school students: A text-based inductive -qualitative Study

نویسندگان [English]

  • Tāhere Pazhoohi 1
  • Mohammadali Nadi 2
  • Ilnāz Sajjādiyān 3
1 , PhD Candidate in Psychology at Islamic Āzād University (Isfahan (Khorāsgān) Branch), Isfahan, Iran
2 Corresponding auther. Professor of Educational Management Psychology and Educational Sciences Department, Isfahan Islamic Azad University, Khorasgan, Isfahan. E-mail: mnadi@khuisf.ac.ir
3 (PhD), Islamic Āzād University (Isfahan (Khorāsgān) Branch), Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was the thematic analysis of the components of the cyber bullying perpetrators among the high school students which could help to the prevention and reduction of cyber bullying among them. The method of the thematic analysis used in this study was based on the Attride-Stirling thematic analysis method, where the basic themes were identified inductively, and then the components of the cyber-bullying perpetrators were identified and extracted. Thematic analysis is a method of identifying, analyzing, and reporting the patterns in the qualitative data. The thematic analysis is done in different ways. In this study, the thematic network was utilized. The validity of the study was confirmed by the referee. To calculate the reliability, coding was done manually through studying the selected resources line-by-line, and then Holstein method was used. After studying, selecting and coding the articles related to the cyber-bullying perpetrators, 17 basic themes were extracted from the different sections of the articles. Of these basic themes, six organizing themes were extracted. A model was proposed based on the results of the thematic analysis of the components of the cyber bullying perpetrators to reduce the cyber bullying perpetrators among the students. This model categorized the components into 6 groups of the individual abilities, empathy, family environment, communication and social skills, aggression, and attitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thematic Analysis
  • cyber bullying perpetrators
  • high school students