مطالعة کیفی شرایط، زمینه‌ها و پیامدهای کارآفرینی در صنایع دستی شهر اصفهان برای دانش‌آموزان: (ارائة یک نظریة مبنایی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

3 دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه الزاهراء تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعة کیفی کارآفرینی در صنایع دستی برای دانش‌آموزان دورة ابتدایی شهر اصفهان است. روش پژوهش حاضر، کیفی- نظریه مبنایی و از نظر هدف نیز پژوهشی کاربردی است. مشارکت‌کنندگان در پژوهش شامل معلمان، مربیان و مدیران بودند که حداقل معیار لازم درگیری با فعالیت‌های صنایع دستی را داشتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته تا حصول اشباع نظری، یعنی 19 مصاحبه، استفاده شد. نمونه‌گیری به روش نظری انجام شد و برای اعتبار داده‌ها از راهبرد بازبینی و خوانش مجدد و دیدگاه استادان استفاده شد. فرایند پیاده‌سازی و تحلیل متون مصاحبه‌ها به شناسایی 34 مفهوم و 12 مضمون محوری (دانش پایة صنایع دستی، مصداق‌های صنایع محور، خلاقیت کارآفرینانه، مروجان آموزشگاهی، میانی و اداری، جو فرهنگی، اجتماعی، تمایلات روان‌شناختی، ترسیم نقشة شناختی آینده، پیامدهای اولیه و ثانویه) منجر شد. سرانجام ایدة مرکزی پژوهش «کارآفرینی در صنایع دستی به‌مثابة دانش، تمایل و ارزش» شکل گرفت که نسبت به مقولات محوری از سطح انتزاع و جامعیت بالاتری برخوردار است. در انتها نیز مضمون‌های محوری شناسایی‌شده در قالب مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین در بخش‌های مختلف آن ترسیم شدند. با توجه به نتایج مصاحبه با خبرگان می‌توان گفت، آشنایی دانش‌آموزان از دورة ابتدایی با کارآفرینی در صنایع دستی ضرورت دارد و زمینة شکل‌گیری و رغبت آن‌ها را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A qualitative study of the conditions, contexts and consequences of the entrepreneurship in the Isfahan's handicrafts for the students: Presenting a grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Mehrdād Kāzemi 1
  • Ali Shā'emi Barzaki 2
  • Mansour Hesāmi 3
1 (PhD), PhD Candidate in ??? at Art University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 (PhD), University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 (PhD), Alzahrā University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of the present research was the qualitative studyof the entrepreneurship in the handicrafts for the Isfahan primary school students. According to the method, it was qualitative-grounded theory and in terms of the purpose, it was an applied research. The participants included teachers, instructors, and principals that had the minimum criterion required for the engagement in the handicraft activities. In this qualitative grounded-theory study, the data were collected using the semi-structured in-depth interviews, up to the theoretical saturation, i.e., 19 interviews. Moreover, theoretical sampling was used, and to validate the data, review and re-reading and the professors’ views were used. The transcription and analysis of the interviews led to the detection of 34 concepts and 12 core themes (basic knowledge of the handicrafts, industry-based instances, entrepreneurial creativity, school, middle and administrative promoters, cultural and social atmosphere, psychological desires, future cognitive mapping, and primary and secondary consequences). Finally, the central idea of the study, that is “the entrepreneurship in the handicrafts as the knowledge, desire and value”, was formed that enjoys from a higher level of abstraction and comprehensiveness compared to the pivotal categories. Finally, the detected core themes were drawn using the different parts of the Strauss and Corbin’s paradigm model. Based on the results of the interview with the experts, it can be said that familiarizing the students with the entrepreneurship in handicrafts is necessary from the primary school level and it provides the ground for their development and desire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Handicrafts
  • Designing the Model
  • Grounded theory
  • Students