سنتزپژوهی عوامل کلیدی موفقیت در آموزش و توسعة حرفه‌ای از طریق بازی‌وارسازی بر مبنای مدل روبرتس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد تمام، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه آموزشی مدیریت توان‌بخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در آموزش و توسعة حرفه‌ای معلمان از طریق بازی‌وارسازی (گیمیفیکیشن) است. پژوهش حاضر از لحاظ نوع داده کیفی و روش آن سنتزپژوهی است. پژوهش‌های علمی معتبری از سال 2010 تا 2019 در مورد آموزش و توسعة حرفه‌ای از طریق بازی‌وارسازی در پایگاه‌های تخصصی و علمی داخل و خارج از کشور ثبت شده‌اند. ابتدا با استفاده از کلیدواژه‌های بازی‌نمایی، بازی‌وارسازی و ... و بر اساس معیار ورود، 325 پژوهش علمی شناسایی و سپس با توجه به معیار خروج، تعداد 288 مقاله کنار گذاشته و در نهایت 37 پژوهش برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. داده‌های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه گردآوری شدند د و برای تجزیه و تحلیل کیفی اسناد از «الگوی شش مرحله‌ای سنتزپژوهی روبرتس» با استفاده از روش‌های کدگذاری خط به خط «10 MAXQDA» استفاده شد. بر اساس کدهای شناسایی‌شده، 39 کد باز، 13 مقوله و 5 مضمون (عامل) استخراج شدند که عبارت‌اند از عوامل 1. فردی، 2. ساختاری، 3. طراحی بازی‌نمایی، 4. میان فردی، 5. آموزشی. در طراحی و اجرای دورة آموزشی و توسعة حرفه‌ای معلمان بر مبنای بازی‌وارسازی داشتن طرحی راهبردی و شناخت صحیح کاربران از پیش‌شرط‌های موفقیت در این‌گونه دوره‌هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-synthesis study of key factors of success in education and professional development through gamification based on Roberts model

نویسندگان [English]

  • Nādiā Soleimāni 1
  • Kourosh Fathi Vājārgāh 2
  • Mohammadali Hoseini 3
  • Mahmoud Haghāni 4
1 PhD Candiadte in Educational Management at Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 (PhD), Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 (PhD), University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
4 (PhD), Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted to identify the key factors of success in teacher training and professional development through gamification. The approach of the present study was qualitative and its method was meta-synthesis. The research population consisted of the entire valid research documents on education and professional development through gamification which were collected from the nationwide and international academic research databases from 2011 to 2019. Initially, 325 scientific documents were identified using the keyword of gamification, and based on inclusion criteria. Then 288 articles were excluded according to the exclusion criteria and finally 37 documents were selected for the final analysis. Data was collected through the qualitative analysis of the studied documents. The six-step pattern of Roberts' research synthesis was used. MAXQDA 10 software was used for open and axial coding. Based on the identified codes, 5 themes (factors), 13 categories and 39 open codes were extracted. The 5 factors included: 1) Personal, 2) Interpersonal, 3) Structural, 4) Gamification design, and 5) educational. The results indicated that in order to be successful in designing teacher training and their professional development courses based on gamification, it is necessary to have a good understanding of the users and also there should be a good strategic planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teachers' training and professional development
  • Roberts' Meta-Synthesis Study
  • Gamification