آموزش مبتنی بر تجسم خلاقانه از منظر انواع دانش رهیافتی بر الزام تدریس هنر در مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشکده رفاه، تهران، ایران

3 دکترای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران، ایران

چکیده

به منظور دستیابی به تعریف درست و تبیین آنچه امروز به عنوان دانش می‌شناسیم، یکی از کوشش‌های انجام شده، دسته‌بندی انواع دانش است. اما مشکل این است که گاهی مبنای دسته‌بندی از خود آن مهم‌تر می‌شود. هدف از نگارش این مقاله دستیابی به مبنای درست دسته‌بندی انواع دانش بوده است تا از این رهگذر به این سؤال پاسخ داده شود که: «چه رابطه‌ای بین انواع دانش شناخته‌شده و انواع فراموش‌شدة آن وجود دارد؟»
در ادامه، ضمن ترسیم ماتریس متقاطع از مؤلفه‌های سازندة انواع دانش، در این مقاله بدین موضوع پرداخته شده است که «دانش تجسمی» را می‌توان حلقة مغفول اتصال‌دهندة انواع دانش در نظر گرفت که متضمن ارتباط درست بین انواع دانش خواهد بود. در واقع می‌توان این دانش را به عنوان فضای ترکیب انواع دیگر دانش محسوب کرد. از سوی دیگر، پرداختن به نوع چهارم دانش، رهیافتی خواهد بود بر الزام تدریس هنر در مدارس؛ چرا که به نظر می‌رسد دانش تجسمی، بیش از هر دیسیپلین و برنامة دیگری می‌تواند در برنامـة درسی هنر مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creative visualization-based education from the perspective of all types of knowledge: An approach on requirement of art teaching at schools

نویسندگان [English]

  • Gholāmali Ahmadi 1
  • Alirezā Amini Zarrin 2
  • Āydin Mahdizāde Tehrāni 3
1 (PhD), Shahid Rajāee Teacher Training University, Tehran, Iran
2 (PhD), Refāh University, Tehran, Iran
3 PhD in Curriculum Planning from Shahid Rajāee Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, categorization is an attempt for achieving the correct definition and explanation of what is known as knowledge. But the problem is that sometimes the categorization basis would be more important than the categorization itself. The purpose of this paper was to achieve the correct basis of knowledge categorization and thereby this question would be answered: “what is the relationship between all kinds of known knowledge and the forgotten ones”? In this paper and in what follows, while drawing the crossover matrix of all knowledge-forming components, this issue has been considered that “visual knowledge” can be the neglected link which connects all types of knowledge and ensures the correct relationship among them. In fact, this knowledge can be considered as the space for combining the other types of knowledge. On the other hand, addressing the fourth type of knowledge would be an approach on the requirement of art teaching at schools; as it seems that visual knowledge can be considered more than any other discipline and program in the art curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Types of Knowledge
  • Knowledge Management
  • creativity
  • Art Teaching
  • visualization