مدل‌یابی نقش میانجی احساس تنهایی در رابطة بین سبک‌های دل‌بستگی با وابستگی شبکه‏‌های اجتماعی مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه آزاد رودهن، رودهن، ایران

2 استادیار دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه آزاد رودهن، رودهن، ایران

3 دانشیار دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه آزاد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر مدل‌یابی نقش میانجی احساس تنهایی در رابطة بین سبک‌های دل‌بستگی با وابستگی به شبکه‌های اجتماعی مجازی بود. در این مطالعه توصیفی- همبستگی، جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان دختر مدارس دورة دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1398 بودند، که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی 425 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در این تحقیق، پرسش‌نامة اعتیاد شبکه‌های اجتماعی مجازی (ASNQ) خواجه احمدی، پولادی و بحرینی (1395)، سبک‌های دل‌بستگی بزرگسالان (AAS) کولینز و رید (1990) و احساس تنهایی (ULS-8) وائو و یائو (2008) بودند. ارزیابی مدل پیشنهادی با روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و AMOS نسخة 24 صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین سبک دل‌بستگی ایمن با وابستگی به شبکه‌های اجتماعی رابطه منفی و معنادار وجود دارد (0/01>P). بین سبک‌های دل‌بستگی دوسوگرا، اجتنابی و احساس تنهایی با وابستگی به شبکه‌های اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (0/01>P). براساس یافته‌هایاین پژوهش، مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار بود (0/059= RMSEA و 0/920=GFI و 0/940=IFI و 6/632=x2 و 0/05>P-value). به طورکلی نتایج نشان داد تمام مسیرهای مستقیم معنادار شدند (0/050>P). همچنین مسیرهای غیرمستقیم سبک‌های دل‌بستگی نیز از طریق احساس تنهایی با وابستگی به شبکه‌های اجتماعی مجازی معنادار بود. مدل ارزیابی شده از برازندگی مطلوبی برخوردار است و گام مهمی در جهت شناخت عوامل مؤثر بر وابستگی به شبکه‌های اجتماعی مجازی دانش‌آموزان است و می‌تواند به عنوان الگویی مناسب برای تدوین و طراحی برنامه‌های پیشگیری از وابستگی به شبکه‌های اجتماعی مجازی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the mediating role of loneliness in the relationship between attachment styles with dependency on virtual social networks

نویسندگان [English]

  • Parvin Arabi 1
  • Nasrin Bāgheri 2
  • Mālek Mirhāshemi 3
1 PhD Candidate in General Psychology at Islāmic Āzād University (Roodehen Branch), Roodehen, Iran
2 (PhD), Islāmic Āzād University (Roodehen Branch), Roodehen, Iran
3 (PhD), Islāmic Āzād University (Roodehen Branch), Roodehen, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was modeling the mediating role of loneliness in the relationship between attachment styles with dependency on virtual social networks. In this descriptive-correlational study, the research population consisted of all the 2nd cycle high school female students in Tehran city at the academic year of 2018-2019. From this population, 425 students were selected as the research sample through cluster sampling method. In this study, addiction to social networks questionnaire (ASNQ) of mobile scale of Khāje Ahmadi, Poulādi and Bahrini (2016), adult attachment scale (AAS) of Collins & Read (1990) and loneliness scale (ULS-8) of Wu & Yao (2008) were used as the research instruments. Evaluation of the proposed model with path analysis was done using SPSS and AMOS-24 softwares. Findings showed that there was a negative and significant correlation between secure attachment style with dependency on the virtual social networks(p < 0/01). There was a positive and significant correlation between the ambivalent attachment styles, avoidance and loneliness with dependency on the virtual social networks(p < 0/01). The proposed model had an acceptable fitness to the data (RMSEA=0/059, GFI=0/920, IFI=0/940, χ2= 6/632, P-value<0/05). Overall, the results showed that all the direct paths were significant (p < 0/05). Also, the indirect path of attachment styles to dependency on virtual social networks were significant through the moderating role of loneliness. The evaluated model had a good fit and it was an important step in identifying the factors that are influential on the students' dependency on virtual social networks. Also, it could be an appropriate model which can be useful for designing and developing the dependency on virtual social networks prevention programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loneliness
  • Attachment Styles
  • dependency on virtual social networks