تحلیل محتوای کتاب‌های فارسی دورة ابتدایی بر اساس شاخص‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، استان خراسان رضوی

2 گروه معارف، دانشگاه فرهنگیان، استان خراسان رضوی

3 گروه علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان، استان خراسان رضوی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب‌های فارسی بخوانیم دورة ابتدایی انجام گرفت. در اجرای این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شد. شاخص‌های «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» در قالب «نظریة پارسونز»، به عنوان چارچوب نظری مورد استفاده قرار گرفت. به نحوی که ابتدا شاخص‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر اساس نظریة پارسونز در چهار خرده‌نظام اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی همسان‌سازی و جایگذاری شدند. سپس به بررسی کتاب‌های فارسی بخوانیم پرداخته شد.
جامعة آماری شامل شش کتاب فارسی بخوانیم در دورة ابتدایی در سال تحصیلی95-1394 بوده است که به روش تمام شماری مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش نشان داد که از مجموع صفحه‌های تحلیل شده، تعداد 16227 مضمون مبتنی بر چهار خرده‌نظام پارسونز وجود دارد، به نحوی که حدود 66 درصد این مضامین مربوط به خرده‌نظام اجتماعی، 26 درصد متعلق به خرده‌نظام فرهنگی، 6 درصد مربوط به خرده‌نظام سیاسی و 1 درصد مرتبط با خرده‌نظام اقتصادی است.
بنابراین محتوای کتاب‌های فارسی بخوانیم در دورة ابتدایی را در درجة اول شاخص‌های اجتماعی و سپس شاخص‌های فرهنگی تشکیل داده‌اند. به منظور تعیین ثبات و اعتباربخشی به یافته‌ها، از کدگذار دوم برای بیش از 50 درصد موارد استفاده شد و میزان توافق برابر با90/0به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of primary school Farsi text books based on the supreme council of the cultural revolution's indicators

نویسندگان [English]

  • Ensi Kerāmati 1
  • Alirezā Kāzemi 2
  • Kamālaldin Hosseini 3
1 (PhD), Farhangiān University, Khorāsān Razavi
2 (PhD), Farhangiān University, Khorāsān Razavi
3 (PhD), Farhangiān University, Khorāsān Razavi
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the content of the primary school Farsi textbooks (bekhānim). It was a content analysis study. Supreme council of the cultural revolution's indicators were used as the theoretical framework, based on Parsons's sub-systems theory. First, the indicators of the council of the cultural revolution were equated and replaced with four sub-systems of Parsons theory, including the social, cultural, political and economic systems. Then, Farsi textbooks (bekhānim) were examined via quantitative content analysis.  The research sample included all six textbooks of Farsi (bekhānim) in the academic year 2015-2016. Findings showed that out of the analyzed pages, 16227 themes were revealed based on the four sub-systems of Parsons. 66% of these themes were related to the social sub-system, 26% to the cultural sub-system, 6% to the political sub-system and 1% to the economic sub-system, respectively. Therefore, priority of the content of primary school Farsi textbooks is given first to the social and then to the cultural indicators. In order to determine the validity of the data, a secondcoder was asked to conduct the analysis for more than 50 % of the data. The degree of the agreement between the two coder was 0/9.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parsons' Sub
  • Systems theory
  • Supreme Council of the Cultural Revolution Indicators
  • Farsi Textbooks (bekhānim)
  • Primary School
  • content analysis