احساس مهم‌بودن ناشی از تدریس: تجارب معلمان دورة ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز

2 دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه شیراز

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز

5 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه پیام نور شیراز

6 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

چکیده

معلمان رکن اساسی در فرایند یاددهی- یادگیری هستند، لذا از تجربیات زیستة آن‌ها می‌توان اطلاعات مفید و گران‌بهایی استخراج کرد. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، فهم تجربة زیستة معلمان دورة ابتدایی از احساس مهم‌بودن بود. این پژوهش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی اجرا شد. روش گردآوری اطلاعات استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختمند بود. بر این اساس، از بین معلمان دورة ابتدایی، 14 نفر، بر اساس معیارهای ورود به پژوهش، انتخاب شدند. شرط انتخاب، تمایل به شرکت در پژوهش و دارابودن حداقل 10 سال سابقة معلمی در دورة ابتدایی بود. در ابتدای هر مصاحبه، ضمن جلب توجه و علاقه‌مندکردن معلمان به موضوع، در مورد هدف‌های پژوهش توضیحاتی داده شد. مصاحبه‌ها بین 30 تا 45 دقیقه انجام و روی نوار ضبط شد. تحلیل مصاحبه‌ها، با استفاده از الگوی کلایزی و روش تحلیل مضمون انجام شد. پس از استخراج و طبقه‌بندی موضوعی، یافته‌ها در سه مقولة اصلی و نه مقولة فرعی؛ «تأثیرگذاری بر دانش‌آموزان» مشتمل بر سه مقولة فرعی تأثیر بر موفقیت تحصیلی، تأثیر احساسی و اجتماعی و تأثیر بر اهداف تحصیلی، «خودباوری» مشتمل بر سه مقولة فرعی درک هویت اجتماعی، رضایتمندی از شغل معلمی و احساس ارزشمندی و «احساس تعلق به نظام تعلیم‌وتربیت» مشتمل بر سه مقولة فرعی درک حمایت اجتماعی، پرورش دانش‌آموزان و عامل ایجاد تغییرات طبقه‌بندی شد. بررسی تجارب معلمان دورة ابتدایی نشان داد که معلمان با احساس مهم‌بودن از انجام وظیفة خطیر تدریس، مانع از فرسودگی روانی خود شده و بخشی از نیازهای اجتماعی آنان ارضا خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feeling of Mattering from Teaching: Elementary Teacheres' Experiences

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mohammadi 1
  • Reza Naseri Jahromi 2
  • Marzie Allame Zade 3
  • Ftemeh mirqafari 4
  • Zahra Hesampoor 5
  • Rahil Naseri Jahromi 6
1 (PhD), Shiraz University
2 Ph. D of Curriculum Development, Shiraz University
3 M. A. of Educational Administration, Shiraz Islamic Azad University
4 M. A. Student of Educational Administration, Shiraz University
5 M.A Student of Educational Research, Shiraz Payam Noor University
6 M.A of General Psychology, Firoozabad Ialamic Azad University
چکیده [English]

The teachers are main part of the teaching-learning process so we can extract valuable information from their life experiences. The main purpose of this study was experience of elementary teachers from mattering. This qualitative research had done by phenomenology method. Data collection method was semi-structured interviews. Accordingly; 14 elementary school teachers were selected based on the criteria for entering the research. Interviews analyzed based on Colaizzi method and thematic analysis. After subject extracting and categorizing, findings were identified in 3 main themed: Influencing students, self-esteem and belonging to the education system and 9 subs themed. Examining elementary teachers life experiences showed that teachers with the feeling of mattering from teaching will prevent mental exhaustion and will meet some of their social needs.
The teachers are main part of the teaching-learning process so we can extract valuable information from their life experiences. The main purpose of this study was experience of elementary teachers from mattering. This qualitative research had done by phenomenology method. Data collection method was semi-structured interviews. Accordingly; 14 elementary school teachers were selected based on the criteria for entering the research. Interviews analyzed based on Colaizzi method and thematic analysis. After subject extracting and categorizing, findings were identified in 3 main themed: Influencing students, self-esteem and belonging to the education system and 9 subs themed. Examining elementary teachers life experiences showed that teachers with the feeling of mattering from teaching will prevent mental exhaustion and will meet some of their social needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mattering
  • Teaching
  • experience
  • Elementary Teachers