ارائة الگوی کیفیت‌بخشی تبدیل مدرسة فنی‌وحرفه‌ای به مدرسة کارآفرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

2 استادیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

ایجاد توانایی‌های آفرینندگی در میان دانش‌آموزان، یکی از عالی‌ترین اهداف آموزش‌وپرورش در تمام سطوح تحصیلی است. بنابراین، کارآفرین‌شدن مدارس می‌تواند زمینه را برای توسعة جامعه فراهم آورد. هدف پژوهش حاضر ارائة الگوی کیفیت‌بخشی و تبدیل مدارس فنی‌وحرفه‌ای به مدارس کارآفرین است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، جزء پژوهش‌های توسعه‌ای، ازنظر نحوة به دست آوردن داده‌ها، کیفی و از نوع نظریه، داده‌بنیاد است. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبة نیمه‌ساختاریافته با 14 نفر از خبرگان حوزة کارآفرینی، متخصصان تعلیم‌وتربیت، ازجمله استادان دانشگاه، هنرآموزان و مدیران مجرب، مسئولان اداره کل و همچنین دانش‌آموزان نخبة هنرستانی آموزش‌وپرورش استان مازندران است که با روش نمونه‌گیری هدفمند و به‌کارگیری معیار اشباع نظری انجام شد. همچنین، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از کُدگذاری اولیه و ثانویه توسط اطلس تی 7 انجام گرفت که درنهایت به شناسایی 10 مقوله به همراه 101 کد منجر شد. داده‌ها با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون بررسی شد. شبکة مضامین با 598 کد باز، 22 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان‌دهنده و 4 مضمون فراگیر (ابعاد درون‌سازمانی و برون‌سازمانی مدرسة کارآفرین، بسترسازی مدرسة کارآفرین و پیامدهای مدرسة کارآفرین) ترسیم گردید. با توجه به نقش حساس و مهم نهاد آموزش‌وپرورش در جامعه لازم است، مدارس کارآفرین ازنظر فرهنگی پایه‌ریزی شود و مدیران آموزش‌وپرورش در این زمینه تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the Quality Pattern for Converting Vocational & Educational School to Entrepreneurial School

نویسندگان [English]

  • seyedeh khadije hashemi 1
  • Esmat Masoudi Nadoshan 2
  • Zeinab Golzari 2
1 management department,, psychology, Azad university, south branch,
2 Depatment of Educational Technology.Faculty of Psychology and Educational Sciences.Tehran.Iran
چکیده [English]

Abstract:The ultimate goal of education is creativity in students in all levels of education.So entrepreneurial school can provide development in society.The aim of this study is to provide a framework for quality in Voctional & educational school for converting to Entrepreneurial Schools .This is a development research .It's also qualitative research based on grounded theory studies.14 theoreticicians in the fields of Entrepreneur and university professors and teachers and managers in vocational schools and The head in educational office and students participated in this grounded –theory based qualitative research.They were selected based on the purposive method.In this study,using Corbin and Strauss grounded theory methods in open coding by using Attlas 7,10 categories and 101 concepts were extracted.It had 598 open coding and 22axial coding stage and 4 categories in the selective coding stage. The choice of the theoretical model derived from the research findings was introduced.It was drawn based on 4 categories (Intra-organizational dimensions ,External organizational dimensions Entrepreneurial Schools , School bedding,The consequences of entrepreneurial school).It is suggested to pay attention to the cultural foundations of entrepreneurial schools and Education officials should take the necessary task.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "vocational&educational schools"
  • "Entrepreneurial school"
  • "Quality"
  • "Grounded Theory"