تأثیر روش آموزش هدایت‌شدة شناختی بر نرخ خودراهبری در یادگیری و اضطراب ریاضی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

آموزش هدایت‌شدة شناختی یک رویکرد مبتنی بر فراشناخت و استفاده از زبان و مکالمات ریاضی با تأکید بر اکتشاف در آموزش ریاضیات است که به نحوة توسعة درک دانش‌آموزان از طریق تعامل با سایرین، داشتن حداقل دانش پیشین در مورد یک مفهوم ریاضی اشاره دارد. پژوهش حاضر کاربردی است و با هدف بررسی تأثیر روش آموزش هدایت‌شدة شناختی بر کیفیت خود راهبری در یادگیری ریاضی و به روش پژوهش‌های شبه‌آزمایشی انجام شده است. جامعة آماری این پژوهش دانش‌آموزان پایة چهارم ابتدایی ناحیه یک شهرستان اراک و نمونه موردنظر شامل پنجاه دانش‌آموز است که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای انتخاب و در دو گروه مساوی به‌عنوان گروه گواه و کنترل گروه‌بندی شدند. پس از اجرای پیش‌آزمون اضطراب یادگیری ریاضی در هر دو گروه، برای گروه آزمایش، کلاس به شیوه آموزش هدایت‌شدة شناختی، طی پنج جلسه ۴۵ دقیقه‌ای اجرا و کلاس گروه گواه به روش متداول اداره شد. برای بررسی تغییر در مؤلفه خودراهبری در یادگیری ریاضی، از مقایسه توانمندی‌های فراگیران در حل مسئلة ریاضی و برای بررسی اضطراب یادگیری ریاضی از پرسش‌نامة  اضطراب ریاضی برای کودکان استفاده شد. برای تحلیل نتایج یادگیری ازنظرات تحلیلی متخصصان آموزش ریاضی و برای تحلیل داده‌ای پرسش‌نامه اضطراب از آزمون آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که روش آموزش هدایت‌شدة شناختی، خودراهبری در یادگیری را تسهیل کرده است و در کاهش اضطراب ریاضی دانش‌آموزان تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cognitively Guided Instruction on students’ Self-direction rate in Learning and Math Anxiety

نویسندگان [English]

  • ahmad vasheghani farahani 1
  • Mohmmadali Rostaminejād 2
1 PhD Student in curriculum studies, Birjand University.
2 (PhD), Birjand University, Birjand, Iran
چکیده [English]

Abstract:
Cognitively-guided instruction is an approach in math teaching based on metacognition which emphasizes discovery and uses language and conversation of math. CGI explains how the students can develop their math understanding while benefiting from a minimum prior math knowledge and interaction with other students. The present research is applied and quasi-experimental. Population of the research included fourth-graders in elementary school of the first district of Arak with a sample of 50 participants chosen via tow step clustered sampling to be put into two experimental and control groups. After conducting the pre-test of math anxiety, learning and instruction were conducted according to cognitively-guided instruction in five 45-minute sessions in the control group, and ordinarily in the experimental group. To investigate any change in learning factor, the students’ capability of math problem-solving were compared; to investigate anxiety, the Mathematics Anxiety Scale for Children (MASC) was employed. To analyze results of Self-direction in learning, the expert analysis method, and to analyze data from the anxiety questionnaire, the Analysis of covariance (ANCOVA) were used. The findings showed that the cognitively-guided instruction positively affected learning and recalling, and anxiety in math classes. This method facilitates learning and recalling of mathematics and reduces anxiety in math.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mathematic education
  • cognitively-guided instruction
  • self-direction
  • Math Anxiety