استفاده از سامانه شاد و تدریس تلویزیونی در دوره شیوع کرونا: کاستی‌ها و چون‌وچراها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری آموزش ریاضی، پژوهشکده مطالعات برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

2 دانشیار پژوهشکده مطالعات برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

10.22034/jei.2021.248048.1627

چکیده

با شیوع ویروس کوید- 19، وزارت آموزش‌وپرورش، برای تداوم آموزش‌های رسمی، معلمان و دانشآموزان را به استفاده از تدریس تلویزیونی و سامانه شاد ملزم ساخت. این مطالعه برای ارزیابی برنامه‌های سامانه شاد و تدریس تلویزیونی، طراحی و اجرا شد. پرسشنامه‌هایی برای جمع‌آوری داده‌های ناظر بر تجارب دانش‌آموزان و آموزگاران، تدوین و در سامانه شاد به اشتراک گذاشته شد. تعداد 85372 نفر دانش‌آموز و 12778 معلم دوره ابتدایی در این مطالعه شرکت کردند. یافته‌ها نشان داد که گوشی هوشمند در دسترس‌ترین وسیله در میان هر دو گروه بود. 4/72 درصد دانش‌آموزان و 90 درصد از معلمان به ‌سرعت پایین سامانه شاد برای بارگذاری و دانلود از محتوای درسی گزارش کرده بودند. 78 درصد دانش‌آموزان دوره ابتدایی زمان برنامه‌های تلویزیونی را کم می‌دانند. 6/88 درصد اظهار کرده‌اند که معلم خودشان بهتر از معلم تلویزیونی تدریس می‌کند؛ در حدود 9/82 درصد ارتباط صمیمی و نزدیکی با معلم تلویزیونی احساس نمی‌کنند؛ نزدیک به 40 درصد اظهار کرده‌اند که از برنامه‌های تدریس تلویزیون و معلم تلویزیون رضایت دارند. مشکلات معلمان با سامانه شاد و آموزش‌های مجازی را می‌توان به چهار دسته «نظارت و کنترل یادگیری دانش‌آموزان»، «مشکلات فنی مربوط به سامانه شاد»، «کمبود مهارت معلمان» و «کمبود دسترسی به اینترنت» طبقه‌بندی کرد. حدود 2/35 درصد معلمان، برنامه‌های مدرسه تلویزیونی را برای جبران کمبود حضور در کلاس درس مناسب می‌دانند. این یافته‌ها می‌تواند برای بهبود این برنامه‌ها و نیز کاربردهای فناوری‌ها در فرآیند یاددهی و یادگیری در پساکرونا در مدارس کاربرد داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Use of SHAD application and Educational Television During Corona Virus Outbreaks: Shortcomings

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Zeynivandnezhad 1
  • Ahad Navideey 2
1 Mathematics Education, Ph.D Organization for Educational Research and Planning, Research Institute for Education
2 Head of Research Group in Vocational and Technical Education
چکیده [English]

Covid-19 pandemic outbreaks, a part from educational television, the Ministry of Education creates the SHAD application to present virtual education and obliges students and teachers to use it. The current study evaluates the SHAD application and educational television by using surveys for elementary students and teachers. Questionnaires were provided and shared and 85372 students and 12778 teachers took part. Results showed that cellphones were the most accessible digital tools for all students and teachers. 72.4% of students and 90% of teachers reported slow speed for downloading and uploading files from the SHAD application. 78 % of students explained that the time for playing the educational television is too short. 88.6 % mentioned that their teachers taught lessons better than teachers in the educational television programs and 82.9 % did not feel attachment and close relationships to the teachers in the educational television. Near to 40 percent of students were satisfied with educational program and the teachers teaching in the television. Overall, teachers’ difficulties with the SHAD application can be categorized to four parts including monitoring and controlling of students learning, technical issues, lack of teacher skill and finally lack of access to digital tools. Around 35.2 % of teachers believed that educational television programs were appropriate to compensate the lack of face to face education in the classrooms. These findings may be applied for improving the current programs and additionally into integration of digital technologies in teaching and learning processes in Post-Covid 19 education at schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SHAD application
  • Educational Television
  • Primary level
  • corona virus