تنگناها و راهبردهای به‌کارگیری شبکه‌ اجتماعی دانش‌آموزی (شاد) در تدریس و یادگیری دانش‌آموزان در دوران شیوع کرونا: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دوره‌ دکتری فلسفه‌ تعلم و تربیت، دانشکده‌ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران، مدرس دانشگاه فرهنگیان

2 دانشیار فلسفه‌ تعلیم و تربیت، دانشکده‌ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران،

10.22034/jei.2021.234448.1514

چکیده

آموزش الکترونیکی و امکان برگزاری کلاس درس در فضای مجازی، فرصتی بی بدیل برای رویارویی با محدودیت‌های آموزش حضوری، تحقق آرمان آموزش برای همه و زمینه‌سازی برای توسعه پایدار و متوازن در کشور است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ادراک تجربه زیسته معلمان، دانش‌آموزان و والدین نواحی سه‌گانه شهرستان کرمانشاه از تنگناها و راهبردهای به‌کارگیری شبکه‌ اجتماعی دانش‌آموزی (شاد) در تدریس و یادگیری دانش‌آموزان در دوران شیوع کرونا انجام شده است. بدین منظور با بهره‌گیری از روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی به شناسایی و بازنمایی پدیده مورد بررسی پرداخته شد. داده‌ها با استفاده از نمونه‌گیری هدف‌مند و مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با بیست و دو نفر از معلمان، مدیران، دانش‌آموزان و والدین فعال در سامانه شاد گردآوری شده و بر اساس الگوی کلایزی تحلیل گردید. در چهاردهمین مصاحبه، اشباع نظری داده‌ها حاصل شد. اما به منظور اعتباربخشی یافته‌ها، مصاحبه ها تا بیست و دومین نفر ادامه یافت. تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها، منجر به شناسایی دو مقوله (تنگناها و راهبردها) و بیست مضمون اصلی گردید. تنگناهای سامانه شاد در دو دسته «مربوط به معلمان و مدیران» و «مربوط به دانش‌آموزان و والدین» شناسایی شدند. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد؛ به‌کارگیری سامانه شاد در تدریس و یادگیری دانش‌آموزان دارای تنگناهای متعدد و متفاوتی است و تا رسیدن به وضعیت مطلوب، فاصله زیادی داشته و بهبود کیفیت آن مستلزم نگاه متولیان و دوری از طرز تلقی آموزش موقت، پاره‌وقت و درجه دوم به این قبیل آموزش‌ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study Of The Bottlenecks And Strategies For Using Social Network Of Students (shad) In The Teaching And Learning Of Students In The Corona Of a Pandemic: Phenomenological Study

نویسندگان [English]

  • Amir Moradi 1
  • Saeid Zarghami 2
1 Lecturer at Farhangian University of Kermanshah
2 Associate Professor of Philosophy of Education , Faculty of Education and Psychology, Kharazmi University of Tehran
چکیده [English]

E-learning and the possibility of in cyberspace is a unique opportunity to deal with emergencies and limitations of face-to-face education, the realization of the ideal of education for all and facilitate sustainable and balanced development in the country. The aim of this study was to analyze and understand the lived experience of teachers, students and parents in the three districts of Kermanshah city from the bottlenecks and strategies of using the social network of students (Shad) in teaching and learning of students in during the prevalence of corona. For this purpose, using a qualitative method and with a phenomenological approach, the phenomenon under study was identified and represented. Data were collected using purposive sampling and semi-structured in-depth interviews with twenty-two teachers, students and parents active in the Shad system and analyzed based on the Colaizzi model. In the fourteenth interview, the theoretical saturation of the data was obtained, in order to validate the findings, interviews continued until the Twenty two people. Analysis of the data from the interviews led to the identification of two main categories (bottlenecks and strategies) and nineteen main themes. The bottlenecks of the platform shad were identified in two main categories: "Related to teachers and principals" and "Related to students and parents". The results present study show; the use of platform shad still has many bottlenecks, and it has doubled the distance to reach the desired situation and improving its quality requires those who look at it and stay away from temporary, part-time, secondary education

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Network of Students (shad) "
  • " phenomenology "
  • " teaching "
  • " learning