شناسایی ویژگی های مؤثر عامل آموزشی در محیط های یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون آموزشی مدرسه، مدرس دانشگاه فرهنگیان

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبایی،

10.22034/jei.2021.245227.1603

چکیده

طی دو دهه گذشته عامل آموزشی جهت پشتیبانی از نیازهای یادگیرندگان و تسهیل یادگیری در محیط‌های یادگیری مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی‌های مفید و مؤثر عامل آموزشی در محیط یادگیری به صورت کیفی با روش تحلیل محتوای کیفی استقرائی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه اعضای هیئت علمی، دانش آموختگان و دانشجویان دکتری رشته تکنولوژی آموزشی دو دانشگاه علامه طباطبائی و تربیت مدرس بودند. داده‌های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته از طریق نمونه گیری هدفمند با مشارکت 14 نفر از اعضای جامعه آماری گردآوری شد. کلیه مراحل جمع آوری داده‌ها با روش نظریه زمینه‌ای و سه مرحله کدگذاری باز، مقوله‌ای و گزینشی انجام شد و در نهایت چهار مقوله اصلی شامل نقش، ظاهر، صدا و جنسیت برای عامل آموزشی و زیرمقوله‌های هر کدام شناسایی شدند. به منظور اعتبارسنجی یافته‌ها، از روش معادلات ساختاری استفاده شد و برازنده بودن مدل عاملی ویژگی‌های عامل آموزشی مورد تأیید قرار گرفت. براساس یافته‌های پژوهش، پیشنهاد می‌شود برای طراحی عامل آموزشی در محیط یادگیری به چهار ویژگی بیان شده و زیرمجموعه هر کدام توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the effective characteristics of educational agent in learning environments

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Nili 2
  • Noorali Farrokhi 3
  • Saeed Pourroostaee Ardakani 2
2 Faculty of alame tabataba'e
3 (PhD), Allāmeh Tabātabā’i University
چکیده [English]

Over the past two decades, educational agents have been considered to support learners' needs and facilitate learning in learning environments. This study aimed to identify the useful and effective characteristics of the educational agent in the learning environment qualitatively by conceptual content analysis. This study's statistical population was all faculty members, graduates, and PhD students in the field of instructional technology at Allameh Tabataba'i and Tarbiat Modares universities. The research data were collected using a semi-structured interview through a purposive sampling with the participation of 14 members of the statistical population. According to the GT method, all data collection stages were performed using three open, axial, and selective coding steps. Consequently, four main categories including role, appearance, sound, and gender were identified for the educational agent. In the next stage, the related subcategories were also identified for each main category. In order to validate the findings, the structural equation modeling was used to confirm the extracted factors and the fitting of the model. The findings suggest paying more attention to the pre-mentioned four components and related factors to design an educational agent in the learning environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational agent
  • Learning Environment
  • educational agent characteristics