تمایزگذاری دانش‌آموزان قلدر و غیرقلدر براساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و پیوند با مدرسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مشاور مدرسه، وزارت آموزش و پرورش

2 هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

10.22034/jei.2021.240497.1561

چکیده

پژوهش کنونی با هدف تمییز دانش‌آموزان قلدر براساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و پیوند با مدرسه انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و علی - مقایسه ای بود. گروه مورد مطالعه شامل 98 نفر دانش آموز نفر قلدر و 57 نفر غیرقلدر که از بین نمونه انتخابی(381 نفر) دانش آموز دختر(191) و پسر(190) مقطع متوسطه تبریز بودند که به روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. جهت ارزیابی متغیرهای پژوهش از پرسش‌نامه های قلدری الویوس(2003)، تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران(2006) و پیوند با مدرسه بتی بری و وات(2005) استفاده شد. جهت تمایزگذاری دانش آموز قلدر و غیر قلدر از تجزیه تابع تشخیص به شیوه گام به گام استفاده گردید. یافته‌های تحلیل منجر به یک تابع معنادار شد(p≤0/001) و نتایج روشن ساخت که میانگین های دو گروه قلدر و غیر قلدر در مولفه های تمرکز مجدد- برنامه‌ریزی، ارزیابی مثبت – دیدگاه وسیع‌تر، پذیرش و فاجعه‌آمیز کردن مربوط به راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و مولفه های احساس رعایت احترام و عدالت در مدرسه و احساس مثبت به مدرسه در ارتباط با پیوند با مدرسه تفاوت معنی‌داری با هم دارند و طبق این تابع متغیرهای احساس مثبت به مدرسه و ارزیابی مثبت - دیدگاه وسیع‌تر دارای بالاترین توان در تمایز دو گروه از دانش‌آموزان بوده است. با توجه به مساله مورد نظر و یافته های پژوهشی، پیشنهاد می گردد که از طریق بهبود و توسعه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و مولفه های تعلق به مدرسه در دانش آموزان نسبت به کاهش زمینه های قلدری در آن ها اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The distinction between bullying and non-bullying students based on Cognitive Emotion Regulation Strategies and School Binding

نویسندگان [English]

  • ameneh abdollahiharzand 1
  • javad mesrabadi 2
  • abolfazl Farid 2
1 School counselor
2 Faculty of Azerbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

The present study aimed to distinguish bullying students based on the components of cognitive emotion regulation strategies and School Binding. The current research method is descriptive-correlational and causal-comparative. The study group consisted of 98 bullying and 57 non-bullying students who were selected from a sample (381) of female students (191) and boys (190) of Tabriz high school who were selected by multi-stage cluster sampling. To assess the research variables, the Elves Bullying Questionnaire (2003), the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire of Garnowski et al. (2006) and the Betty Berry and Watt School Binding Questionnaire (2005) were used. Stepwise method analysis was used to differentiate between bullying and non-bullying students. The findings of the analysis led to a significant function (p10.001) and the results showed that the means of both bullying and non-bullying groups in the components of refocusing - planning, positive evaluation - broader perspective, acceptance and catastrophe related to regulation strategies. Cognitive emotion and components of respect and fairness in school and positive feeling to school in relation to School Binding are significantly different and according to this function, the variables of positive feeling to school and positive evaluation - broader perspective have the highest power in distinguishing between the two groups. He has been a student. According to the issue and research findings, it is suggested to education officials and counselors to reduce the areas of bullying in students by improving and developing cognitive emotion regulation strategies and school belonging components in students. Appeared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bullying
  • Cognitive emotion regulation
  • – School Binding