بررسی نظریه اخلاق اشیا و عاملیت فناوری و پیامدهای آن در تعلیم و تربیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

10.22034/jei.2021.243622.1591

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی نظریه اخلاق اشیا و عاملیت فناوری بر اساس اندیشه های پاوول پیتر فربیک و دلالت های آن در تعلیم و تربیت می باشد. برای این منظور از روش اشتقاقی استفاده شده است. ابتدا اندیشه های فربیک مورد بررسی قرار گرفته و سپس پیامدهای تربیتی آن بحث شده است. فربیک بر پایه نظریه وساطت در پساپدیدارشناسی، اعتقاد داردکه دو مولفه قصدمندی و آزادی، که برای عمل اخلاقی لازم است بین انسان و مصنوعات توزیع شده است یعنی مصنوعات در قصدهای انسان و نیز در آزادی انسان شریک هستند، از نظر او انسان استقلال دارد ولی استقلال او کامل نیست. او از جمله فناوری های ترغیب کننده و هوش محیطی را ذکر می کند که چگونه آنها انسان را به تصمیمات و اعمال خاصی ترغیب می کنند. عاملیت انسان با مصنوعات و فناوریها ترکیب می شود. بنا بر نتایج این پژوهش، در برنامه ریزی ها و تصمیمات تربیتی نیز عاملیت ترکیبی و نقش تاثیرگذار و اخلاقی فناوریها باید مورد توجه قرار گیرد. توجه به مبانی فناورانه تربیت ضروری به نظر می رسد. تربیت اخلاقی در جامعه فناورانه نیاز به بازنگری و بازاندیشی دارد. مسئولیت طراحی فناوریهای آموزشی بسیار مهم تر خواهد بود که فناوریهای آموزشی می توانند به عنوان فناوری تربیتی عمل کنند. با توجه به نقش فناوری های ترغیب کننده در شکل دادن به رفتار انسان، از این فناوریها می توان در شکل دادن به رفتار و عادات کودکان و نوجوانان استفاده کرد و بخشی از تربیت را به مصنوعات واگذار کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Theory of morality of things and Technology agency and its implications in Education

نویسنده [English]

  • roohollah mozaffaripour
چکیده [English]

The main purpose of this research is to study the theory of morality of things and technology agency based on the ideas of Paul peter Verbeek and its implications in education. For this purpose, the descriptive derivative method is used. First, the ideas of Verbeek and then its educational implications are discussed. Verbeek based on Mediation Theory in Postphenomenology believes that the two components of morality, intentionality and freedom are required for moral action, they are distributed between human and artifacts, that is, the artifacts are part of human's wills as well as the freedom of human. In his view, human has independence, but his independence is not complete. He mentions, among other things, persuasive technologies and Ambient intelligence as to how they motivate humans to make specific decisions and actions. human agency is combined with artifacts and technologies. According to the results of this research, the hybrid agency and ethical role of technologies must also be considered in planning and decision making in education. The technological foundations of education must be taken into consideration. Ethical education in the technological society needs to be reconsidered and rethought. The responsibility of designing educational technologies will be much more important, so that Instructional technologies can act as educational technologies. Given the role of Persuasive technologies in shaping human behavior, these technologies can be used to shape the behavior and habits of children and adolescents. And we can give some parts of education to the to the artifacts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Morality of things"
  • agency of technology"
  • "Verbeek"
  • "Education"
  • "Persuasive technologies"