مدل ساختاری عملکردتحصیلی براساس، خودکارآمدی تحصیلی وانگیزش تحصیلی، با میانجیگری درگیری شناختی در دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران – ایران

2 دانشیارگروه روان شناسی، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران - ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیارگروه روان شناسی، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران - ایران

10.22034/jei.2021.237385.1535

چکیده

عملکرد تحصیلی یکی از مهمترین شاخص های اندازه گیری کیفیت آموزشی دانش آموزان است، هدف پژوهش حاضر، مدل ساختاری عملکرد تحصیلی براساس انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با میانجیگری درگیری شناختی دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک بود. این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی با روش مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری آن کلیه دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک شهر تهران بودند، با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، 470 نفر دانش آموز انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت از، پرسشنامه انگیزش تحصیلی والراند و همکاران (1992) ، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی موریس (2001) و پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و همکاران(1991) بود.برای تحلیل داده ها از ضریب Hلفای کرانباخ و ماتریس همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد مدل متغیرهای پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار هستند. درمدل مفروض انگیزش تحصیلی با عملکرد تحصیلی با میانجی گری درگیری شناختی، دارای اثر کامل و اثر مستقیم و اثر غیر مستقیم غیر معنادار بود. اثر خود کارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی با میانجی گری درگیری شناختی؛ دارای اثر کامل و اثر مستقیم معنادار بود، اما اثر غیر مستقیم غیرمعنادار است. نتایج نشان داد، متغیر خود کارآمدی اثر معناداری بر عملکرد تحصیلی دارد و می تواند40 درصد از واریانس عملکرد تحصیلی را تبیین کند. از متغیر خودکارآمدی تحصیلی معلمان و مشاوران و والدین می توانند؛ برای تقویت عملکرد تحصیلی دانش آموزان بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural model of academic performance based on academic self-efficacy, academic motivation, mediated by cognitive engagement in students majoring in mathematics and physics.

نویسندگان [English]

  • Hojjat Mahdavi rad 1
  • Valeolla Farzad 2
  • Shirin Koushaki 3
1 Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran - Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran - Iran (Author in charge).
3 Associate Professor, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran - Iran
چکیده [English]

Abstract
Academic performance is one of the most important indicators for measuring the educational quality of students. The aim of this study was a structural model of academic performance based on academic motivation and academic self-efficacy mediated by cognitive engagement of mathematics and physics students. This research is applied and of correlation type with structural equation modeling method. The statistical population was all students of mathematics and physics in Tehran. 470 students were selected by multi-stage cluster sampling method.The research instruments were Walland et al.'s (1992) Academic Motivation Questionnaire, Morris (2001) Academic Self-Efficacy Questionnaire and Pintrich et al.'s (1991) Motivational Strategies for Learning Questionnaire. Cronbach's alpha coefficient and correlation matrix and structural equation modeling were used for data analysis. The results showed that the model of research variables have a good fit. In the hypothetical model, academic motivation with academic performance mediated by cognitive engagement had a full effect and a direct effect and an indirect effect was insignificant.The effect of academic self-efficacy on academic performance mediated by cognitive engagement; It had a complete effect and a significant direct effect, but the indirect effect is not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic performance
  • academic achievement
  • Academic self-efficacy
  • and cognitive engagement