تاثیر عامل کنترل از دیدگاه شونفیلد بر کاهش خطاهای دانش آموزان، بر اساس مدل تحلیل خطای نیومن در مبحث نسبتهای مثلثاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی دانشگاه فرهنگیان

2 دبیر ریاضی اصفهان

10.22034/jei.2021.191733.1104

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر عامل کنترل از دیدگاه شونفیلد بر میزان کاهش خطای دانش‌آموزان سال دهم رشته تجربی در حل مسائل مربوط به مبحث نسبتهای مثلثاتی بر اساس مدل تحلیل خطای نیومن در شهرستان فریدن اصفهان می‌باشد. ، کنترل از نظر شونفیلد به معنای چگونگی انتخاب و به کارگیری منابع و استراتژی های مناسبى است که به حل مســئله کمک می کند. مدل تحلیل خطای نیومن شامل پنج مرحله سلسله مراتبی شامل خواندن، درک کردن ، تبدیل، مهارتهای پردازشی و نوشتاری می‌باشد.
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا ، شبه‌تجربی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانش آموزان پسر سال دهم تجربی در شهرستان فریدن در سال تحصیلی 97-96 به تعداد 60 نفرکه تعداد 48 نفر آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، دو آزمون استاندارد محقق ساخته در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون، بود که روایی سوالات با نظر یازده نفر از دبیران باتجربه ریاضی، تعیین گردید. یافته‌های این پژوهش نشان داد که تقویت مهارت کنترل از دیدگاه شونفیلد در بین دانش‌آموزان باعث کاهش معناداری در خطای مراحل خواندن ، درک کردن و تبدیل می‌شود اما کاهش معناداری در خطای مراحل پردازش و نوشتاری مشاهده نشد. بیشترین تعداد خطا در پیش‌آزمون مربوط به مراحل درک و تبدیل، و در پس‌آزمون مربوط به مراحل تبدیل و پردازش بود. همچنین این پژوهش نشان داد که اکثر دانش‌آموزان در انجام محاسبات ریاضی تسلط کافی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Control Factor from Schoenfeld’s Viewpoint on Students’ Errors Based on Newman’s Model in the Topic of Trigonometric Ratios for 10th Grade

نویسندگان [English]

  • vahid alamian 1
  • ghorban ali mohseni 2
1 math department of farhangian university,tehran,iran
2 esfehan teacher
چکیده [English]

The purpose of this research is studying of the effect of control factor from Schoenfeld’s view on tenth empirical grade students’ errors reduction in solving problems related to
trigonometric ratios based on Newman’s error analysis model in Freidan County in Isfahan
province. Control from Schoenfeld’ view means how to select and use appropriate resource
and strategies that help solve the problem. The Newman error analysis model has five
hierarchical stages which include reading, understanding, transforming, and processing and
writing skills. Based on this model, one needs to follow these steps in solving the mathematical problem, and any error in each of these steps prevents him from reaching the appropriate answer.
This research is applied in terms of purpose and quasi-experimental in terms of way of
implementation. The statistical population of this research included all mail students of the
tenth grade in Freidan County in the academic year of 1396-97.
The findings of this research showed that strength of control skill from Scheonfeld’s view,
significantly reduced the error of reading, understanding, and transformation stages, but there was no significant reduction in the processing and writing stages. Also the most number of errors in the pre-test were related to the stages of transformation and understanding, while for the post-test were related to the transformation and processing stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Control
  • Trigonometric Ratios
  • Newman Error