تبیین چارچوب مفهومی ابعاد و مولفه‌های برنامه درسی کنجکاوانه و بررسی میزان انطباق محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد

2 گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد

10.22034/jei.2021.218432.1374

چکیده

پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر با هدف تبیین چارچوب مفهومی ابعاد و مولفه‌های برنامه درسی کنجکاوانه و بررسی میزان انطباق محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی با آن انجام شد. روش پژوهش توصیفی و در خلال آن از تحلیل اسنادی و تحلیل محتوا استفاده شد. رویکرد پژوهش نظری و کاربردی و جامعه پژوهش شامل ؛ متون نظری برنامه درسی کنجکاوانه و نیز 36 جلد کتاب درسی دوره ابتدایی بود . با توجه به ماهیت موضوع از نمونه‌گیری صرف‌نظر و کل جامعه پژوهش بررسی شد. ابزارهای پژوهش، فرم فیش‌برداری و سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده-‌ها با استفاده از فرایند تحلیلی آنتروپی شانون، تحلیل شد. به‌منظور اطمینان از وجود روایی ، از روش روایی صوری، محتوایی و جهت تأمین پایایی ابزار، از تکنیک اجرای مجدد استفاده شد. ع‍م‍ده‌‌ت‍ری‍ن‌ نتایج نشان داد؛ 1- ابعاد برنامه درسی کنجکاوانه را می توان در نه بعد ذهنیت باز، اکتشاف، اشتیاق یادگیری، خود جهت‌دهی، خلاقیت، نوآوری، پرسشگری، یادگیری مشارکتی و خودانگیختگی خلاصه نمود. 2-محتوای کتب درسی ، منطبق با ابعاد و مولفه-های برنامه درسی کنجکاوانه نیست به طوری که از بین ابعاد نه گانه برنامه درسی کنجکاوانه، بعد خودانگیختگی بیشترین و بعد ذهنیت باز کمترین ضریب اهمیت را دارد 3- در محتوای کتب درسی ، بین خرده مولفه‌های ابعاد نه گانه برنامه درسی کنجکاوانه، بیشترین ضریب اهمیت به خرده مولفه مشارکت معلمان و دانش اموز و کمترین ضریب اهمیت به خرده مولفه تدارک فعالیت‌های گروهی است. بر اساس نتایج بدست امده از تحقیق پیشنهاد می شود در ویراست‌های آتی کتب به مؤلفه های کمتر توجه شده عنایت بیشتری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the conceptual framework of the dimensions and components of the curiously curriculum and assessing the degree of conformity of the curriculum content of the elementary school curriculum with it

نویسندگان [English]

  • mohsen dibaei saber 1
  • mehdi sobhanenejad 2
1 shahed university
2 shahed university
چکیده [English]

The purpose of this study was to elucidate the conceptual framework of the dimensions and components of the curious curriculum and the extent to which the content of the curriculum of Iranian elementary school was adapted to it. The research method was descriptive and documentary and content analysis were used. The research population consisted ; the theoretical texts of the curious curriculum and the content of 36 volumes of elementary textbooks .Due to the nature of the subject, sampling was ignored and the entire research community was investigated. The research tools were a researcher-made and content analysis log. Data were analyzed using Shannon entropy analytical process
The results showed that :- The dimensions of the curious curriculum can be summarized in nine dimensions: open mindedness, exploration, eagerness to learn, self-direction, creativity, innovation, inquiry, participatory learning, and spontaneity
1:Among the nine dimensions of the curious curriculum the most important factor relates to the spontaneity and the least to the dimension of open mindedness.
2:Among the sub components of the curiosity curriculum, the most important factor was related to the component of Teacher and student participation and the least important factor was related to the component of group activity preparation.
Based on the results of the study, it is suggested that educational policymakers and curriculum planners should pay more attention to the less-considered components in future editions of elementary school textbooks

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curiosity Curriculum
  • Dimensions and Components
  • content analysis
  • Textbooks
  • Elementary School