اثربخشی یادگیری معکوس بر شاخص‌های تربیتی: مطالعه‌ی فراتحلیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

2 استادگروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

10.22034/jei.2021.221800.1398

چکیده

امروزه یادگیری معکوس مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته‌است. وجود پژوهش‌های متعدد و متناقض در این حوزه لزوم انجام یک فراتحلیل را مورد تاکید قرار می‌دهد. پژوهش حاضر به روش فراتحلیل و با هدف ترکیب پژوهش‌های انجام شده در زمینه تاثیر یادگیری معکوس بر شاخص‌های تربیتی فراگیران در مقایسه با یادگیری سنتی انجام شده‌است. جامعه آماری پژوهش شامل مطالعاتی است که در سال‌های بین 1393 و 1398 در داخل کشور و سال‌های بین 2014 و 2019 در خارج کشور که به‌صورت مقاله و پایان‌نامه‌های تمام متن در پایگاه‌های اطلاعاتی و کتابخانه‌های دانشگاه‌ها یا مراکز پژوهشی در دسترس بودند. براساس ملاک‌های ورود و خروج و تحلیل حساسیت، 46 اندازه‌ی اثر از 23 مطالعه استخراج شد. اندازه‌ی ترکیبی تاثیر یادگیری معکوس با مدل اثرات تصادفی برابر 99/0 محاسبه شد. دیگر نتایج نشان دادند که اندازه‌ اثر خلاصه از جنسیت، نوع درس و انواع متغیرهای پیامد تاثیر می‌پذیرد. نتایج فرارگرسیون نیز نشان داد که اندازه‌ اثر تابع سن آزمودنی‌ها است و یادگیری معکوس در سنین پایین(دوره ابتدایی) موثرتر است. با لحاظ یافته‌های این فراتحلیل و پشتوانه‌ی نظری و تجربی این حوزه توصیه می‌شود از این روش در نظام آموزشی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Flipped Learning on Educational Indicators: A Meta-Analysis Study

نویسندگان [English]

  • hafez sahebyar 1
  • javad mesrabadi 2
1 Ph.D student in educational psychology, Department of psychology, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan University of Shahid Madani, Tabriz, Iran.
2 Professor of Educational Psychology, Department of psychology, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan University of Shahid Madani, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Flipped learning has become the focus of many researchers today. The numerous contradictory studies in this area emphasize the need for a meta-analysis. The present meta-analysis has conducted the aim of combining research on the flipped learning impact on learners' educational performance in comparison with traditional learning. The statistical population of the study includes studies conducted in the years between 1393 and 1398 in the country and in the years between 2014 and 2019 abroad as articles and dissertations in full text in databases and libraries. Were available from universities or research centers. Based on input and output criteria and sensitivity analysis, 46 effect sizes were extracted from 23 studies. The random model summary measure effect of Flipped learning 0.99 calculated. Other results indicated that the summary effect size affected by gender, lesson type, and outcome type. Also, the results of the meta-regression showed that the summary effect size affected by the subjects' age so that Flipped learning is more effective at an early age (primary school). Given the meta-analysis findings and the theoretical and empirical Evidence Can be suggested to use this method in the educational system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flipped Learning
  • Educational Indicators
  • Meta-analysis
  • effect size