ارائه مدل راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی در دانش آموزان با تاکید بر اوقات فراغت از دید معلمان ورزش و مدیران مدارس با رویکرد آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه ، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی ، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه ، ایران.

10.22034/jei.2021.235774.1523

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارائة مدل راهکارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی در دانش‌آموزان با تأکید بر اوقات فراغت از دید معلمان ورزش و مدیران مدارس با رویکرد آمیخته بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوة گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی و بر اساس رویکرد پژوهش، آمیخته بود. روش آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود؛ یعنی ابتدا کیفی و سپس کمی بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبة میدانی، مشارکت‌کنندگان پژوهش اساتید برجسته حوزة مدیریت ورزشی متخصص در حوزة ورزش مدارس و اوقات فراغت، اساتید حوزة جامعه‌شناسی و همچنین معلمان ورزش و مدیران مدارس نخبه کرمانشاه بودند که این افراد، به صورت هدفمند (از نوع معیاری) برای مصاحبه‌های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردیدند (13 نفر) و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. در بخش دوم (کمی) بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسشنامه نموده و این پرسشنامه(40 گویه و در قالب 5 مؤلفه) در بین معلمان ورزش و مدیران مدارس شهر کرمانشاه (334 نفر به صورت خوشه‌ای تصادفی)، توزیع گردید. روایی و پایایی هر دو نسخة سؤالات مصاحبه و پرسشنامه به تأیید رسید. از شاخص‌های کشیدگی و چولگی به منظور بررسی توزیع داده‌ها استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که راهبردها شامل شامل زیرساخت سازی (امکانات و اجرایی)، عوامل درونی (انگیزاننده فرهنگی، مشوق‌های جمعی و نگرش)، فرهنگی اجتماعی (فرهنگ‌سازی، مشارکت عمومی و ترغیب اجتماعی)، نرم‌افزاری (منابع دانشی و منابع انسانی) و رفتاری(فردی و اجتماعی) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model of Strategies for Reducing Social Injury in Students with Emphasis on Leisure Time from the Perspective of Sport Teachers and School Administrators with a Mixed Approach

نویسندگان [English]

  • Safdar pornasrolah 1
  • shahab bahrami 2
  • hoosain Aidi 3
1 PhD Student, Department of Sport Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sport Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Sport Management, Kermanshah Branch, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to present a model of strategies for reducing social Injury in students with emphasis on leisure time from the perspective of sport teachers and school principals with a mixed approach. Current study In terms of purpose is Practical, and In terms of data collection is Descriptive survey and based on the research approach, it was mixed. Mixed Research Method was a consecutive exploration; That is, it was first qualitative and then quantitative. In the first (qualitative) part of the field interview, the research participants were prominent sports management professors specializing in school sports and leisure, sociology professors, as well as Kermanshah elite sports teachers and school principals. (Criterion type) were selected for qualitative interviews on the subject (13 persons) and continued to theoretical saturation. In the second (quantitative) part, after collecting data from qualitative research, a questionnaire (40 items in 5 components) was developed among sport teachers and school principals in Kermanshah (334 persons in random clustering). Distributed. The validity and reliability of both versions of interview questions and questionnaires were confirmed. Elongation and skewness indices were used to evaluate the data distribution at the results of the present study showed that strategies include infrastructure (facilities and executives), internal factors (cultural incentives, collective incentives and attitudes), social cultures (culturalization, public participation and social encouragement), software (knowledge resources and Human and behavioral (personal and social) resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Students
  • Sports teacher
  • School
  • leisure time