ارایه مدل مفهومی مدارس کسب وکار برای نظام پیش دبستانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیاررشته مدیریت آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، نویسنده مسئول

2 دکترای تخصصی رشته مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

10.22034/jei.2021.235920.1526

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه مدل مفهومی مدارس کسب ‌وکاربرای نظام پیش‌دبستانی ایران انجام شد. ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که براساس نتایج مطالعه تطبیقی با روش بردی از مدل‌های مراکز پیش‌دبستانی در مدارس کسب‌وکار درکشورهای منتخب تدوین شده بود. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران مستقل مراکز پیش دبستانی کشور بود و نمونه آماری به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای متناسب با سهم، به تعداد 377 نفر به ‌صورت تصادفی‌ متناسب با حجم انتخاب شدند. در این پژوهش روایی صوری، محتوایی و سازه(تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) ابزار مورد بررسی و تایید گردید و پایایی کل ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 821/0 محاسبه گردید. بمنظور تحلیل داده های پژوهش از بسته نرم‏افزارآماری در علوم‌اجتماعی نسخه 23 و حداقل مربعات جزئی هوشمند نسخه 3 صورت گرفت. به منظور اعتبار عاملی و ابعاد آن از شیوه‌ی تحلیل عاملی تأییدی و شاخص‌های مربوط به اعتبار همگرا (میانگین واریانس استخراجی) و اعتبار واگرای بارهای عاملی متقابل و شاخص Heterotrait- Monotrait Ratio یا شاخص(HTMT) استفاده شد. در این الگو 3 بعد و11مؤلفه به عنوان مهم‌ترین مؤلفه‌های نظام پیش دبستانی شناسایی شدند: بعد مدیریت منابع انسانی:(آموزش و تربیت نیروی انسانی، شایستگی‌های حرفه ای،گروه‌های تخصصی، ارزیابی‌عملکرد)؛ بعد برنامه درسی: (اهداف آموزشی،برنامه ریزی آموزشی و فرهنگی، ارزشیابی از پیشرفت کودکان)؛ بعد ساختاری ارتباطی:(استراتژی، مشارکت اولیا، پژوهش ، وظایف هیأت مدیره.
کلید واژه ها: مدل مدارس کسب ‌وکار، ابعاد و مؤلفه‌های الگوی نظام پیش‌دبستانی، مدل مفهومی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a conceptual model of business school for the Iranian preschool system

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Nadi 1
  • Zahra Eftekhari 2
1 Corresponding auther. Professor of Educational Management Psychology and Educational Sciences Department, Isfahan Islamic Azad University, Khorasgan, Isfahan. E-mail: mnadi@khuisf.ac.ir
2 Ph.D. in Educational Management, Psychology and Educational Sciences Department, Isfahan Islamic Azad University, Khurasgan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

This study was conducted with the aim of presenting a conceptual model of business schools for the Iranian preschool system. The main tool of the research was a researcher-made questionnaire which was developed based on the results of a comparative study using a range of preschool center models in business schools in selected countries. The statistical population of the study included independent managers of preschool centers in the country and the statistical sample was selected by stratified random sampling in proportion to the share, 377 people were randomly selected in proportion to the volume. In this study, face, content and structural validity (exploratory and confirmatory factor analysis) of the instrument were investigated and confirmed and the reliability of the whole instrument was calculated using Cronbach's alpha coefficient of 0.821. In order to analyze the research data from the statistical software package in social sciences version 23 and at least partial intelligent squares version 3 was done. In order to factor validity and its dimensions, confirmatory factor analysis method and indicators related to convergent validity (mean of extracted variance) and divergent validity of cross-factor loads and Heterotrait-Monotrait Ratio or index (HTMT) were used. In this model, 3 dimensions and 11 components were identified as the most important components of the preschool system: human resource management dimension: (training and education of human resources, professional competencies, specialized groups, performance evaluation); Curriculum dimension: (educational goals, educational and cultural planning, evaluation of children's progress); Structural dimension of communication: (strategy, parental involvement, research, board duties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business School Model
  • Dimensions and Components of Preschool System Model
  • Conceptual model