تعیین چالش‌های آموزش برخط در دوران کرونا از دیدگاه معلمان و والدین و ارائه راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دفتر تألیف کتب درسی و بسته های یادگیری ابتدایی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران-شرق

3 دانشجوی دکتری روان‌شناسی مشاوره و راهنمایی

10.22034/jei.2021.258967.1722

چکیده

همه‌گیری کووید-19 مراکز آموزشی را ناگزیر به تلفیق آموزش برخط با روش‌های سنتی یادگیری کرده است که به‌دلیل ساختار و ماهیت خود چالش‌هایی را برای معلمان و والدین به‌همراه داشته است. هدف پژوهش حاضر تعیین چالش‌های آموزش برخط از دیدگاه والدین و معلمان و پیشنهاد راهکار است. ابتدا در فاز کیفی به‌روش نمونه‌گیری هدفمند 14 معلم و 15 والد انتخاب و مورد مصاحبة نیمه‌ساختاریافته قرار گرفتند. اطلاعات با روش کلایزی تحلیل و مقولات کلیدی استخراج شدند. در فاز کمّی دو پرسشنامه بر اساس همین مقولات طراحی و با نمونه‌گیری گلوله‌برفی به شکل اینترنتی روی 357 والد و 306 معلم اجرا شدند. تحلیل اطلاعات پس از تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ها (روایی سازه به‌روش تحلیل عاملی اکتشافی، ملاکی، محتوایی و اعتبار) نشان داد چالش‌های آموزش برخط از دیدگاه معلمان در هشت مؤلفه (به ترتیب اولویت: آسیب‌های استفادة افراطی دانش‌آموزان از اینترنت، مشکلات شبکة شاد و منابع دیجیتالی، نقض عدالت آموزشی، کمبود امکانات پایه، مشکلات فرایند یاددهی-یادگیری و سنجش، فشار شغلی، عدم همکاری والدین و سواد رسانه‌ای پایین) و از دیدگاه والدین در هشت مؤلفه (کمبود امکانات پایه، آسیب‌های استفادة افراطی از اینترنت، کاهش کارآمدی معلم، وقفه در تحول شخصیتی دانش‌آموز، کاهش انگیزش، برهم خوردن نظم خانه و ناآشنایی با عناصر و مهارت‌های آموزشی والدین) مقوله‌بندی شدند. بر این اساس پیشنهاداتی مبنی بر ارتقای سواد رسانه‌ای، تسهیل تعامل بین مدرسه با والدین، بهبود پیام‌رسان‌ها، منابع آموزشی دیجیتالی و آموزش تلویزیونی ، فراهم کردن امکانات پایه، ارتقای نظارت والدینی، آموزش مهارت‌های آموزش غیرحضوری، تشویق ارتباط همسالان و بهبود زمان‌بندی تدریس مطرح و بررسی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Online Teaching Challenges Viewed from the Perspective of Teachers and Parents and Suggesting Practical Solutions

نویسندگان [English]

  • Sara Yadollahi 1
  • Elham Tavakoli 1
  • Marziye PoorSalehi Navide 2
  • Fatemeh Azartash 3
1 عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
2 عضو هیئت علمی
3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
چکیده [English]

Covid 19 pandemic has made educational institutes and centers blend online teaching into their traditional learning strategies. Due to its nature, online teaching has caused multiple problems for both educators and students. This study was aimed at determining online teaching challenges from teachers’ and parents’ viewpoints, prioritizing them and suggesting effective solutions. First in qualitative phase, purposive sampling method was used to select 14 teachers and 15 parents. They were interviewed by semi-structured method and their data was analyzed using Colaizzi method to extract key categories. In quantitative phase two questionnaires were designed based on extracted categories from previous phase. Using snowball sampling method 357 parents and 306 teachers completed the questionnaires via online link. Psychometric properties of the questionnaires were evaluated (face, convergent, construct validity through exploratory factor analysis and reliability). Data analysis showed online teaching challenges from teachers’ point of views could be categorized in 8 components (internet related problems for students, Shaad Channel problems, lack of proper digital sources, lack of educational justice, poor facilities, problems regarding teaching process and assessment, job stress, lack of parent-teacher collaboration and low media literacy). Parents’ challenges include: poor facilities, internet related problems, low efficacy on teachers, setbacks in students’ personal growth, their decreased motivation, lack on decline at home and lack of information about teaching strategies and lessons. Related suggestion included: Increasing media literacy, mediating teacher-parent relations, upgrading messengers, online sources and TV educational programs, providing facilities, enhancing parental supervision, teaching distance teaching techniques, prompting peer relations and time management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Online teaching
  • Distance learning
  • online teacher