مقایسه‌ی تأثیر آموزش راهبردهای تبادلی، ارائه‌ی بازخورد مؤثر و شیوه‌ی متداول بر درک‌مطلب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان اراک

2 استاد بازنشسته دانشگاه خوارزمی

3 استادیار گروه آموزشی روانشناسی تربیتی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی

10.22034/jei.2021.276797.1841

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه‌ی تأثیر آموزش راهبردهای تبادلی، ارائه‌ی بازخورد مؤثرو به‌کارگیری ترکیبی این دو شیوه بر بهبود و توسعه‌ی عملکرد درک‌مطلب دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم شهر اراک و در قالب طرح آمیخته‌ی پیچیده با دو عامل بین‌آزمودنی «نوع آموزش و جنسیت» و یک عامل درون‌آزمودنی «آزمون» انجام شده است. جامعه‌ی پژوهش کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر پایه‌ی پنجم شهر اراک بوده است که با به کارگیری روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای 8 مدرسه و از هر مدرسه یک کلاس«4 کلاس دختران و 4 کلاس پسران، » به عنوان نمونه انتخاب شدند.
پس از اجرای پیش‌آزمون، آموزش‌های لازم در 12 جلسه به معلمان کلاس‌های مشارکت‌کننده در پژوهش‌ ارائه شد. معلمان به مدت10 هفته‌ بر اساس دستورالعمل‌ هر شیوه‌ به آموزش دانش‌آموزان پرداختند وگروه کنترل به شیوه‌ی متداول مدارس آموزش دید. سپس همه‌ی دانش‌آموزان در پس‌آزمون و 6 هفته بعد در آزمون پی‌گیری شرکت کردند. داده‌ها با روش تحلیل واریانس دو عاملی با اندازه‌گیری مکرر تحلیل شد. بررسی تفاوت میانگین نمرات عملکرد درک‌مطلب دانش‌آموزان در پیش‌آزمون و پس‌آزمون نشان داد هر سه شیوه‌ی آموزشی به‌کارگرفته شده تأثیر معنادار و قابل توجهی در بهبود عملکرد درک‌مطلب دانش‌آموزان داشته است (0001/0>P). معناداری اثرمتقابل میان شیوه‌های آموزش و جنسیت(05/0>P) نشان داد با این که جنسیت دانش‌آموزان تأثیری بر عملکرد درک‌مطلب آن‌ها نداشته (179/0=P) اما شیوه‌ی آموزش ترکیبی، تأثیر فوق‌العاده‌ای روی عملکرد دختران داشته است. نتایج آزمون پی‌گیری نشان داد تداوم اثربخشی شیوه‌های به‌کار‌گرفته شده قابل قبول بوده و نمرات پس‌آزمون و آزمون پی‌گیری تفاوت معناداری نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of the effectiveness of instruction to give effective feedback, reading transactional strategies and both integrated with routine instruction on fifth grade student’s

نویسندگان [English]

  • Alireza Mirzakhani 1
  • Alireza Kiamanesh 2
  • Hadi Keramati 3
1 Farhangian university
2 Kharazmi University
3 Ph. D, Kharazmi University
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of using three educational methods to improve and develop the comprehension performance of fifth grade students in Arak. The research design is experimental as a pre-test, post-test and follow-up and 240 male and female students by Multi-stage cluster sampling was selected and involved. Students in 8 groups of "4 groups of girls and 4 groups of boys" were randomly assigned to three experimental groups and one control group.
After training the teachers and holding the pre-test, each group trained for 10 weeks in the desired way and according to the relevant instructions, during which the control group uses school training in the usual way. Then all students participated in the post-test and 6 weeks later in the follow-up test. Data were collected and analyzed using two-factor analysis of variance with repeated measures. Examining the difference between the mean scores of students 'comprehension performance in pre-test and post-test showed that all three teaching methods used had a significant effect on improving students' comprehension performance and also showed a significant interaction between teaching methods and gender. It had students 'comprehension performance and significantly increased girls' post-test scores. Also, the results of the follow-up test showed that the continuation of the effectiveness of the educational methods used is acceptable and the scores of the post-test and the follow-up test did not show a significant difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comprehension
  • feedback
  • Reading transactional strategies
  • Reading Literacy