واکاوی جایگاه و نقش تربیت جنسی در دوره ابتدایی وارائه چارچوب آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 استادیار گروه مطالعات برنامه درسی، دانشکده روانشناسی و آموزش و پرورش، دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)

3 دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22034/jei.2021.246381.1611

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی جایگاه و نقش تربیت جنسی در دوره ابتدایی و ارائه چارچوبی برای آموزش آن است. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی و مطالعه موردی بوده است. اطلاع رسان‌های پژوهش عبارتند از: کلیه‌ی کتاب‌های درسی دوره ابتدایی شامل 41 کتاب و 13 نفر از متخصصان تربیت جنسی کودکان که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع ملاک محور و زنجیره‌ای انتخاب شده‌اند. ابزارهای پژوهش شامل چک لیست تحلیل محتوا و مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. صحت و استحکام داده‌ها از طریق چهار معیار اعتبار پذیری، انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و تأییدپذیری به دست آمد. یافته-های پژوهش نشان داد که کتاب‌های درسی ابتدایی از منظر توجه به مؤلفه‌های تربیت جنسی وضعیت مطلوبی ندارند و فقط به برخی از مؤلفه‌های مهارتی در پایه ششم ابتدایی توجه شده است و دیگر مؤلفه‌های دانشی، نگرشی و مهارتی تربیت جنسی در پایه‌های مختلف مورد غفلت قرار گرفته است. متخصصان به جهت دارا بودن نقش آموزشی و پرورشی، همه جانبه و در راستای ارتقا و تثبیت جایگاه مدرسه، توجه به تربیت جنسی در این دوره را لازم دانسته‌اند که هدف آن تن‌آگاهی، هویت یابی، حفظ بهداشت و ایمنی است و می‌تواند تربیت جنسی در چارچوب آموزش‌های رسمی در سه مرحله‌ی، توانمند سازی خانواده، معلمان و دانش‌آموزان و در آموزش‌های غیر رسمی با استفاده از رسانه‌های آموزشی و طرح بوم مدرسه در برنامه‌های درسی گنجانده شود. بر اساس یافته ‌ها، به دست‌اند کاران آموزشی توصیه می‌شود، به ساحت تربیت جنسی در برنامه‌های درسی دوره ابتدایی توجه لازم را داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the position and role of sex education in primary school and providing an educational framework

نویسندگان [English]

  • Samaneh Ghadirian pour 1
  • effat abbasi 2
  • marjan kian 3
2 Assistant Professor Department of Curriculum Studies, Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University (Tarbiat Moallem)
3 (Ph.D), kharazmi University
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the status and role of sex education in primary school and provide a Instructions for education. The research method was qualitative content analysis and case study. The informants of the research are: All textbooks of elementary school, including 41 books and 13 specialists and experts in the field of child sexual education, which have been selected using purposive sampling method of criterion-based and chain type. The tools used in the research also include checklists and semi-structured interviews. Findings showed that elementary textbooks are not in a good position in terms of attention to the components of sexual education. Only some components of skills in the sixth grade of elementary school have been considered and other components of knowledge, attitude and skills of sexual education in different grades have been neglected. Specialists and experts also said that in order to have an educational role, in order to promote and stabilize the position of the school, it is necessary to pay attention to sex education in primary school, which aims at body awareness, identity, maintaining health and safety. Sex education in the framework of formal and informal education can be included in the curriculum in three stages, empowering families, teachers and students, using educational media and school canvas design. Based on the findings, it is recommended that education decision makers pay due attention to the field of sexual education in elementary school curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual Education
  • Elementary School
  • Education
  • Student
  • quality method